is toegevoegd aan uw favorieten.

De codificatiebeweging in Duitschland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondervond, totdat Johann Fr, de regeéring aanvaardde. Hij benoemde een commissie, die de fouten moest verbeteren, de onzekerheden wegnemen en de onbillijkheden verwijderen, opdat zoodoende de rechtspraak ongehinderd haar gang kon gaan en onnoodige processen vermeden konden worden. ")

Pruissen/Brandenburg's codificatiepogingen hadden tot resultaat vooreerst de Joachimica; ") daarnaast werd het Romeinsch recht tot „gemeines Recht" verklaard met subsidiaire handhaving van het totnogtoe gegolden hebbend landrecht, een mengsel van Saksich-Nederduitsch-Wendisch redit;*h

Om de rechtspositie te consolideeren, besloot Johan George in 1572 het recht te laten opteekenen, en liet Lambrecht Diestelmeyer een ontwerp opstellen. Er kwam echter niets van terecht.'*)

Omstreeks 1700 wees een anonymus erop, dat de alom heerschende ontevredenheid met den rechtstoestand school in de onzekerheid des rechts; hij verlangt dat, evenals in Saksen indertijd de Constitutiones een uitweg brachten, er ook in Penissen een oplossing worde gevonden, n.1. het brengen van eenheid in de verwarde rechtsstof. Inderdaad kreeg toen von Wedell opdrachten in dien geest, terwijl hem tevens de taak werd opgelegd, een jus certum te maken. ")

) Nadat deze commissie gereed was, is haar ontwerp in vier deelen gepubliceerd 1) Proces en executie; 2) contracten e.a.; 3) Testamenten 4) Intestaaterfrecht. Als vijfde deel was dan een strafcodex bedoeld.

Men zie nog: Geszier in Zschr., für D. Recht und D. Rechtswiss. p. 223 Riecke passim, v. Below p. 91 en 138.

) Zie v. Below p. 135. Reeds in het begin der zestiende eeuw deed zich aldaar een- behoefte gevoelen aan reehtseenvormigheid, voorkomend uit de Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit und Unklarheit der Statutarrechte. Daarbij kwam het politieke element, alle macht in handen van den landsheer te brengen, en daartoe was het van hoogerhand opleggen .van één recht zeer bevorderlijk. Echter was men toen nog niet doordrongen van de gedachte, dat alleen codificatie een uitweg zou geven en een bevredigende oplossing der gestelde problemen. Men zie hiervoor ook Halschner passim.

") Zie o.a. Rudorff o.c. p. 14; Stölzel. Br. Pr.; Daniels Preuss. Pr.

") Zie ook Aubéry p. 15.

38