is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 16a —

V. V. en van het duurtecongres van het N. V. V. op 8 en 9 Nov. 1915. Door deze samenwerking bij de duurte-actie werd de band met de S. D. A. P. en het N. V. V., die aanmerkelijk verslapt was, weer tijdelijk aangehaald, doch het voornaamste gevolg voor den bond was wel, dat alle arbeiderscoöperaties in 1916 tot dezen waren toegetreden 1). Waar gedurende 1916 de bond in niet minder dan 19 duurtemeetings een werkzaam aandeel nam, culmineerde deze actie in de bekende demonstratie te Amsterdam gehouden op 16 Juli in het Concertgebouw, uitgeschreven door de S. D. A. P. en het N. V. V., waar het bondsbestuur en afgevaardigden van 36 c. v.n (met 45.888 leden) aanwezig waren, waaronder ook van eenige niet bij den bond aangesloten v. v.n.

Doordat de moeilijkheden voor de coöperaties steeds grooter werden, werd uit den Bond, de S. D. A. P. en het N. V. V. na dit congres een permanente commissie voor de levensmiddelenvoorziening benoemd. (Centrale Commissie uit de Arbeidersbeweging voor de Levensmiddelenvoorziening). Van veel beteekenis is deze commissie evenwel niet geweest. Hare werkzaamheden beperkten zich voornamelijk tot het critiseeren van de distributie-politiek der regeering in de sociaal-democratische pers, tot het houden van verschillende besprekingen met de regeering, alsmede tot het indienen van eenige adressen bij de Tweede Kamer en den Ministerraad 2). In Nov.

*) De ontwikkeling van den Bond van Arbeiderscoöperaties komt tot uiting in de volgende cijfers (Sociaal Jaarboek 1918. II, bl. 160; Jaarverslag Centr. Bond v. Ned. Verbr. Coöp. 1 Apr. —31 Dec. 1920.

1907 17 cv." met 8.300 leden. 1914 32 c.v.D met 24.960 leden.

1908 19 „ „ 10.385 „ 1915 36 „ „ 37.875

1909 19 „ 9.899 1916 41 „ „ 37.754 „

1910 34 „ 'té I3.89I m 1917 43 ,. | 42449 „

1911 33 „ „ 15.226 „ 1918 43 1 „ 38.754

1912 25 „ 19.818 ,. 1919 43 „ 48.768

1913 30 _ 21.384 „ 1920 51 „ 52.210 „ (3tMrt.) In 1918 exploiteerden 40 dezer c.vn. een bakkerij; 30 kruidenierswinkels;

2 een melkfabriek; 3 een brandstoffenhandel; 2 groentezaken; 1 een drukkerij. Sedert 1 Maart 1916 kwam naast „De Koöperatiegids" het „Koöperatief Volksblad" uit, dat om de twee maanden in 40.000 exemplaren verscheen en aan alle leden der aangesloten cv", (welkercontributie werd gebracht van 8 op 16 ct. per lid) gratis zou worden verstrekt. In 1918 moest de uitgave door gebrek aan middelen gestaakt worden. *) Jaarverslag Bond v. Arb. Coöp. 1917. Bijlage I. Idem 1918, bl. 37 vg.