is toegevoegd aan uw favorieten.

De ontwikkeling der verbruikscoöperatie in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-178-

cijfers een beeld1). Het is hier zeker te betreuren, dat alle opgaven van het ledental en den financieelen toestand of omzet ontbreken.

Aantal bekende c v".

Soorten c vn.

1910. 1911. 191a. 1913. 1914. 1915.1933.

Credietcoöperaties 536 593 641 687 715 749 834

Aankoopvereenigingen 302 317 336 348 362 376

Productie- en Verkoopver. 861 887 928 9571000104111

Verbruiksvereenigingen 223 240 270 285 240 327 413

Bouwcoöperaties 201 217 236 252 269 282 178

Verzekeringcoöperaties 42 44 46 47 47 54 84

Andere coöperaties 155 177 206 235 261 290 276

Totaal der c. v.n 2320 2475 2663 2811 2894 3119 2938

Hier blijken de v. vn. geen slechte plaats te bekleeden al worden zij door de c.vn. op landbouwgebied verre in de schaduw gesteld. Een combinatie van beide soorten, zooals men die in Denemarken aantreft, bestaat hier te lande niet. In het algemeen kan men zeggen, dat de verbruikscoöperatie in Nederland op het platteland weinig of geen aanhangers telt. De oorzaak daarvan zal wel gezocht moeten worden in de bizondere toestanden ten platten lande *). Bovendien deelt Prof. Meyers in zijn praeadvies nog mede: „Een eigenaardige verplichting wordt den leden van de Boerenbonden in N.-Brabant opgelegd. Op straffe van royement wordt het den leden verboden lid te zijn van een verbruikscoöperatie. Gemotiveerd wordt dit met een beroep op de Christelijke naastenliefde, welke eischt leven en laten leven, terwijl de verbruikscoöperatie de vernietiging van den middenstand beoogt" *). Hetgeen geheel strookt met de

*) Annuaire Internat, de Stat. t.a.p. Ook hier is wederom de opmerking toegevoegd „En indiquant ces chiffres on n'a pu envisager les coopératives liquidées. Par conséquent les chiffres sont trop élevés". Voor 1923 Maandschrift Centr. Bur. v. d. Stat. t.a.p.

*) Zie ook Dr. Hoogland t.a.p. bl. 63.

') Landbouwcoöperatie in Nederland. 1907, bl. 19. Volgens dezen schrijver bestond er te Willemsoord (O.) een bloeiende vereeniging, die landbouw- en verbruikscoöperatie combineerde. Dr. Hoogland vermeldt een dergelijke corporatie te Stad Hardenberg.