is toegevoegd aan uw favorieten.

Koloniale politiek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

KOLONIALE POLITIEK

tenwereld en den levensstandaard der tevollring voor mzinking te behoeden.

De koloniale geschiedenis levert voorbeelden van beide gevallen. De meer logische dan politieke opvattingen waarvan de Fransche republikeinsche regeeringen in de eerste tijden van hun bestaan gewoonhjk blijk gaven, leidden op de Fransche Antillen tot het invoeren van algemeen kiesrecht onder een bevolking, die voor een klein deel van Europeesch bloed, voor een grooter deel van gemengd en voor de meerderheid van zuiver Negerbloed is, met het gevolg dat de eersten, in het besef van hun onmacht om op den gang van zaken eenigen invloed uit te oefenen, zich in den regel van stemmen onthouden. De algemeene raad, die vrij ver strekkende bevoegdheden op financieel en dus op bestuursgebied heeft, werd aldus geheel door de kiezers van gemengd bloed beheerscht zoolang de Negers geen belangstelling in den gang van zaken toonden. Sedert echter ook dezen zich bewust beginnen te worden van de macht van het ste mbiljet, gaat de ontwikkeling in de richting van een zuiver Negerbewind. Wat dit beteekent, of althans kan beteekenen, bewijst Haïti.

Het tegenovergestelde geval deed zich voor in Cochin China, waar mede een algemeene raad (hier Conseil colonial genoemd) naar Fransen model is ingesteld, maar de inheemsche bewoners het