is toegevoegd aan uw favorieten.

Overzicht van de internationaalrechtelijke betrekkingen van Nederlandsch-Indië (1850-1922)

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

160

A. EENZIJDIGE REGELING.

Geval No. 400.

N. h zijn afgekondigd (vgl. Jav. Ct. 1914, Nos. 61, 62, 63, 69 en 90a en 1915, No. 44) kunnen nog worden vermeld:

1. Die van Jav. Ct. 1916, No. 71, in verband met den tusschen Italië en Duitschland uitgebroken oorlog.

2. Die van Jav. Ct. 1916, No. 72, in verband met het zich mengen in den krijg van Roemenië.

3. Die van Jav. Ct. 1917 : 31 (oorlog tusschen Amerika en Duitschland).

4. Die van Jav. Ct. 1917, No. 700 (oorlog tusschen China en Siam).

5. Die van Jav. Ct. 1918, No. 2 (oorlog tusschen de V. b. van Amerika en Panama eenerzjjds en Oostenrijk-Hongarjje anderzijds).

6. Die van Jav. Ct. 1918, No. 8 (oorlog tusschen Oostenrijk-Hongarjje en Cuba). .

1. Die van Jav. Ct. 1918, No. 64 (oorlog tusschen Duitschland en Costarica). , .

Voor Ned .Indië is daarin met betrekking tot het havenregime de oude regel van 24 uren behouden, terwijl in de Nederlandsche regeling gebruik is gemaakt van de bevoegdheid, gegeven in art. 12 van de 13e Conventie van 1907, en alle oorlogsschepen van de Ned. havens zjjn uitgesloten.

Andere maatregelen in verband met dezen oorlog zjjn o.m.:

— Een verbod van overschrijding der gebiedsgrenzen van Ned. Indië met luchtschepen of vliegtuigen bestuurd door personen niet behoorende tot de land- en zeemacht in Ned. Indië. (vgl: over de moederlandsche bepalingen ter zake alsook over de quaestie van gebieds- of landsgrenzen Carsten t.a.p., bl. 58 v.v.).

Het Kon. Besl. van 25 Maart 1916, No. 39 (I. S. : 457) houdende aanvulling van de in I. S. 1904 : 259 opgenomen strafbepalingen tegen verspieding en daarmede samenhangende misdrijven.

Bepalingen op het telegrafeeren van vreemde Regeeringen met consulaire vertegenwoordigers in Ned. Indië (L S. 1914 : 572, ingetrokken in 1919). ,

Bepalingen op buitenlandsche Regeermgstelegrammen (I. ». 1914. 541, ingetrokken in 1919).

Verbod van pubücatie van bewegingen van vreemde oorlogsschepen, schepen en vaartuigen, behoorende aan het Land, alsmede van handelsvaartuigen onder Ned. vlag. (1918).

Opschorting der Quarantaineordonnantie (1915).

— Over de neutraliteitsprpclamaties: Mr. Carsten pr.schr.

— Over de briefwisseling met Engeland inzake de toelating van door oorlogshandeling verkregen schepen (art. 10 lid 1 en 2 van de proclamatie): Ned. Or.boek 1918/1918, bl. 36 v.v. Vgl. nog Politie No. 337.