is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der duizend vragen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o

tfj VU üU» , ^jj.Jb>\ oU», ojlüJ\ de zeven Hellen ji-, il^i, ^j»(vHr^' **^la»-' waaronder opvalt J»J ïjï£i blijkbaar teruggaande op Kor. 4 v. 144, terwijl de gewone reeks is Hawiya (Kor. 101 v. 6), Djahim (Kor. 37 v. 66), •Siz'V (Kor. 84 v. 12), Sakar (Kor. 74 v. 27), Hutama (Kor. 104 v. 5), Z«£« (Kor. 70 v. 15), Djahannam (Kor. 15 v. 43).

Nu zijn deze gegevens ook van elders bekend 1), maar wat ze voor ons merkwaardig maakt, is hunne aanwezigheid in het „Boek der Duizend Vragen" en wel op deze plaats, anders ingenomen door eene beknopte uiteenzetting van de hoofdpunten des geloofs *). Er is méér: op de kosmologie volgen beschouwingen over den cArsh, den Dag der Opstanding, den Sirat en verwante onderwerpen 3), dan eerst komen eenige geloofsstukken aan de orde, maar stelselloos en fragmentarisch. De voornaamste Gezanten worden opgenoemd: Shïth, Idrïs, Ibrahïm, Müsa, Dawüd, cIsa, Mohammed, met de namen hunner H. Schriften. Sahibi sharVat waren Nüh, wiens eerenaam is Nabï Allah, Ibrahïm, de Khalil Allah, Müsa, de Kalxm Allah, cIsa, de Rüh Allah, en Muhammad Mustafa. Nadat de nederzending van den Kur'an uit den Lauh Mahfüz aangeroerd is, en, in verband daarmede, de heiligheid van de maand Ramadan (Kor. 2 v. 181) 4), breekt de draad wederom af: de Doodsengel, Malak al Maut, 'Izra^l, wordt in al zijne gruwzaamheid geschilderd, daarop volgt weer eene beschrijving van Al Bait al Macmür 5). Groote stukken moet men overslaan, om weer iets van leerstellige godgeleerdheid te vinden; wat dan voor den dag komt, is uiterst merkwaardig: de Perzische Redactor was Sjieïet, blijkens den vorm dien hij aan de Belijdenis geeft: <51 ^ Oc- «1 &\ H\ «!\ "i6).

Dat hij voorts een in de Openbaring ervaren man was, blijkt uit de menigte van aanhalingen uit den Koran, die hij moet hebben aangebracht, deels ter verfraaiing, deels tot staving van

1) Vgl. bijv. Hughes, Dictionary of Islam2, s. v. Heaven, Heil, Paradise.

2) Vgl. hiervóór, blz. 45; Mal. Tekst blz. \ ? \ o j

3) Hs. Berl. fol. 109—iii.

4) Hs. Berl. fol. 112b. 5) Hs. Berl. fol. 114a.

6) Hs. Berl. fol, 143a; in ander verband komen dezelfde drie stukken der shahada ook nog elders voor, bijv. op fol. 109b, 130b.