is toegevoegd aan uw favorieten.

Het proces van den apostel Paulus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

handel in het zoo hoog gewaardeerde burgerrecht hebben gedreven. Geschiedde dit aanvankelijk tegen hoogen prijs, later boden zij het te koop aan voor een appel en een ei.

Daarmede staat hoogstwaarschijnlijk ook in verband het aannemen van den naam Claudius; zoodat deze tribuun, met velen in zijn dagen, naast den Gnekschen ook een Latijnschen naam draagt. *)

c. De t i t e 1, dien Lukas dezen bevelhebber geeft, is doorloopend ziXtaQXOS (meer volledig%iUaQXoe tfjc oneiong), overeenstemmend met tribunus militaris of militum.

De in Judea gelegerde troepen hadden volgens Flavius Josephus een sterkte van 5 cohorten infanterie en 1 cohorte ruiterij. 3) Evenals alle troepen, die onder het commando van een procurator des keizers stonden, waren ze samengesteld uit auxiliarii. 4) Deze werden in Judea zelf geworven, hoewel de Joden van dezen dienst vrijstelling genoten.

Eén dezer cohorten, versterkt met een klein aantal ruiters (dus een z.g.n. cohors tntUaria equitata of equestris),5) was als politiecorps gelegerd op den noordwestelijk van den tempel gelegen burcht Antonia.6)

*) Friedlander, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, p. 202.

*) Hand. 21 : 31—37; 22 : 24—29; 23 : 10, 15—22; 24 : 7, 22. ») Fl. Jos. B. J. II, 3, 4; 4, 2-3; III, 4, 2. Hirschfeld, Sitzungsber. der Berl. Akad., 1889, p. 433. Schürer, Gesch. des Jüd. Volkes, I, p. 458 e. v. *) Cichorius, Pauly-Wissowa's Real-Encyclop. I, 1224—1270; IV, 231—356.

Hirschfeld, Sitzungsber. der Berl. Akad., 1889, p. 431 e.v. marquardt, Röm. Staatsverwaltung II, p. 462 e.v. 5) Marquardt, Röm. Staatsverwaltung II, p. 470.

*) Fl. JOS. B. J. V, 5, 8: „xattfjoto f&e del in' avzrjs r&jfia ' Pw/tatmv."