is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

voor ons onderwerp belangwekkende gegevens in de jaarverslagen van hun dienst. Happé (1915—1919) en Groothoff (1918—1922) verrijkten de litteratuur met bijdragen over het soebakwezenl).

Vruchtbaar schrijver werd de controleur De Kat Angelino (over adoptie en huwelijksrecht, ambtsvelden in Gijanjar, robans en parekans alsmede over priesterlijk ceremonieel)2). Damsté legde in zijne lezing over het Indisch Genootschap (Balische bestuursproblemen 1923) en zijne nog onvoltooide artikelenreeks in het Koloniaal Tijdschrift, begonnen als Baliana, voortgezet als Balische splinters (1924) den vinger op menige wondeplek in ons beheer over de Balische landen *)•

Haga verzamelde gedurende zijn kort verblijf op Bali een reeks gegevens uit Gijanjar, Bangli en Kloengkoeng over bestuur en grondenrecht alsmede over soebakrechtspraak, alles te vinden in Adatrechtbundel XXIII.

De archivaris van het Bali-instituut G. Lekkerkerker gaf behalve zijn Litteratuuroverzicht (tot 1919) belangrijke studiën uit boeken en onuitgegeven archiefstukken. (Hoe Bali Hindoesch werd en bleef 4), het voorspel der vestiging van de Nederlandsche macht op Bali en Lombok en de tegenwoordige economische toestand van het gewest Bali en Lombok6)).

Inlandsche teboekstellingen izjjh de reeds genoemde mededeelingen van Abdoellah en een merkwaardig boekje van Raden Sosrowidjojo: „Serat poerwotjarito Bali" (1875). Van de Baliërs zelf is in dit opzicht nog veel te verwachten; voor verschillende tijdschriftartikelen van Europeesche schrijvers leverden Balische ambtenaren reeds geheele brokstukken kant en klaar, en Adatrechtbundel XXIII bevat verschillende in het Maleisch of Balisch gestelde bijdragen van Balische districtshoofden over grondenrecht, geld- en grondcontracten, verbodsteekenen enz.6).

De regeering maakte behalve het Bali-resumé en toevallige mededeelingen in koloniale en gewestelijke verslagen niet veel openbaar. En toch ligt daar nog wel een en ander gereed. Liefrinck's soebaken désa-monographieën genieten in de archieven op Bali de meeste belangstelling van witte mieren. Ballot's rapport over domeingronden, dat goed schijnt voor Karangasem (waar Ballot zelf bestuursambtenaar geweest is), verdient evenzeer te worden openbaar gemaakt. Een rapport over ambtsvelden in Gijanjar

*) Adatrb. XV en „Happé" in litteratuurlijst hierachter.

2) Zie hierachter litteratuurlijst „de Kat adoptie", idem „huwelijksrecht", idem „ambtsvelden", idem „robans" en „Mudra's".

*) „Damsté Baliana en „bestuursproblemen" in Litteratuurlijst hierachter.

*) Weekblad „Indië" Ve jaargang.

") Zie litteratuurlijst hierachter „Lekkerkerker" en idem „Voorspel".

«) Adatrb. XXIII, blz. 404 en vgl. 455, 475 en vgl.