is toegevoegd aan uw favorieten.

Het adatrecht van Bali

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

562

een uitspraak die evengoed geldt voor het adatrecht als voor het nauw verwante studievak der ethnologie: „Het is hierbij de oude moeilijkheid: hij die te midden van de belangrijkste gegevens voor de oplossing van ethnologische vragen woont, kent veelal die vragen niet en degene wien de bestaande litteratuur ten dienste is, woont te ver verwijderd van de levende bronnen waaruit nadere gegevens te putten zijn" 1). Althans van één stukje van den Indischen archipel de beschikbare gegevens in een overzicht gerangschikt te zien en de vraagstukken die voor dat deeltje van Indonesië bestaan, nader te leeren kennen, ziedaar de wensch waaruit dit geschrift is ontstaan. Voor de indeeling van de stof vonden we ons bedje gespreid. Wie „Het Adatrecht van Nederlansch-Indië" opslaat, vindt niet alleen onze indeeling in hoofdstukken terug in de onderverdeeling van het zeventiende stuk van den legger, doch kan daarin ook de volgorde, waarin we de stof van elk onzer hoofdstukken behandelden, terugvinden (Atjèh en Oost-Java wer den daarbij mede druk geraadpleegd). Voor die hoofdstukken welke reeds in de pandectenbundels zijn verwerkt (grondenrecht, verwantschapsrecht — gedeeltelijk — en erfrecht) werd ook de daar gevolgde indeeling, zij het ook met kleine verandering van de volgorde, overgenomen. Bij de behandeling van de stof hebben we op verscheidene plaatsen — ongetwijfeld meer dan den lezer lief zal zijn geweest —, de gegevens bij de verschillende schrijvers te vinden, tegenover elkander gesteld, zonder te verklaren welke voorstelling van zaken ons de meest waarschnnlijke leek. De oorzaak hiervan is te zoeken in het feit, dat we in tal van problemen ons oordeel pas zouden durven kenbaar maken na aanvulling der gegevens door navraag ter plaatse, terwijl ook de wensch een eenigszins volledig overzicht samen te stellen een enkele maal ons noopte niet te lang bij één onderwerp te verwijlen.

Dankbaar zijn we voor de gelegenheid, die ons geboden werd door een langdurig verlof de vroeger verworven kennis eenigszins te vermeerderen door eene aanvullende studie en die te besluiten met de samenstelling van dit geschrift. Dankbaar, doch niet voldaan. Het mooie van het adatrecht van Indië ligt in de groote verscheidenheid van rechtsinstellingen en inzettingen der verschillende streken eenerzijds en de trekken van verwantschap welke die streken op het gebied van het adatrecht vertoonen anderzijds. In dit geschrift komt van dit laatste al poover weinig tot uiting, aangezien we ons- vrijwel steeds tot Bali bepaalden. Overig Indonesië lieten we vrijwel geheel buiten beschouwing, ten einde te voorkomen dat de te verwerken stof ons boven het hoofd zou groeien. Doch dit gemis aan eene doorloopende verwijzing naar andere deelen van den archipel is een groot gebrek in dit geschrift; en almede in dit opzicht onvoldaan, zetten we onder onzen arbeid de eindstreep.

*) v. Eerde blz. 5.