is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Haagsche huwelijksverdrag

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTÜK IV.

DIPLOMATIEKE EN CONSULAIRE HUWELIJKEN.

Art. 6. Sera reconnu partout comme valable, quant d la forme, le mariage célébré devant un agent diplomatique ou consulaire, comformément d sa législation, si aucune des parties contractantes n'est ressortissante de VEtat ou le mariage a été célébré et si eet Etat ne s'y oppose pas. II ne peut pas s'y opposer quand il s'agü d'un mariage, qui d raison d'un mariage antériteur ou d'un obstacle d'ordre religieux, serait contraire d ses lois.

La réserve dn second alinéd dè 1'article 5 est applicable aux mariages diplomatiques ou consulaires.

Art. 6. Overal wordt, wat den vorm betreft, als geldig erkend het huwelijk voltrokken ten overstaan van eenen diplomatieken of consvlairen ambtenaar overeenkomstig diens wetgeving, indien geen der partijen behoort tot den Staat, waar het huwelijk voltrokken is, en indien deze Staat zich er niet tegen verzet. Die Staat kan er zich niet tegen verzetten, wanneer het een huwelijk betreft, dat op grond van een vroeger huwelijk of een huwelijksbeletsel van godsdienstigen aard, strijdig zou zijn met zijne wetten.

Het voorbehoud van het tweede lid van artikel 5 is toepasselijk op- huwelijken ten overstaan van diplomatieke pf consulaire ambténaren voltrokken.