is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp en gewijzigd ontwerp besmettelijke ziektenwet 1924, en de daarbij behoorende stukken, vergeleken met de bestaande wetten van 1872 en 1884 tot regeling van de bestrijding dezer ziekten en van aantekeningen voorzien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W. 72, art. 19

12

Vervallen

AANGIFTEPLICHT DER GEZINSHOOFDEN ENZ.

Wet 1872 artikel 19 K Het hoofd van een gezin*, de honder of houderes van eene slaapstede of een logement, de schipper van een in eene gemeente vertoevend vaartuig, de bestuurders van gestichten van weldadigheid in artt 1 en 2 der armenwet vermeld, van gevangenissen, van Rijksopvoedingsgestichten, van Rijkswerkinrigtingen, van bedelaars- en krankzinnigengestichten geven, wanneer daarin eene besmettelijke ziekte voorkomt, hiervan binnen 24 uren, nadat hun het feit ter kennis is gekomen, mededeeling aan den burgemeester.

Gelijkvoorschrift geldt» voor de kommandanten van legercorpsen of oorlogsschepen in havens, voor de onder hun toezigt staande kazernen, schepen of andere lokalen.

1 M. v. T. Voor den leek is dit artikel een doode letter.

2 Ondertusschen zou een vervallen van dit artikel door enkele geneeskundigen betreurd worden, omdat daardoor een nieuwe bron van ontduiking van de wet geboden wordt. Straffeloos zal namelijk «tjn, wie btj een geval van besmettelijke ziekte geen (bevoegde) geneeskundige hulp Inroept. De verleiding voor den leider van een bedrijf als bedoeld In O. 24, art. 6 om te trachten een geval van besmettelijke ziekte door het niet Inroepen van bevoegde geneeskundige hulp te verheimelijken, wordt groot. Daartegenover kan weliswaar worden opgemerkt, dat ook thans overtredingen van W 72 art. 19 zelden achterhaald worden, omdat het sleohts uiterst zelden te bewijzen Is, dat het hoofd van het gezin enz. „met den aard der ziekte bekend was , maar door het laten vervallen van dit artikel zouden ook eclatante overtredingen straffeloos worden. Enkele geneeskundigen willen zelfs nog verder gaan en ook den leek den plicht opleggen vermoedelijke gevallen aan te geven. Gewezen wordt in dit verband op de Kon. besluiten (zie lijst achterin) tot nadere vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwending resp. van pokken, pest, aziatische cholera envlektyphus en tot wering hunner uitbreiding en gevolgen (alle genomen krachtens W.84), waarvan art. 3 luidt: „Een ieder, die waarneemt, dat een persoon aan pokken (resp. pest, aziatische cholera of vlektyphus) lijdt of verschijnselen vertoont, welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte is besmet, ls verplicht daarvan onverwijld kennis te geven aan den burgemeester of den meest nabtjztjnden ambtenaar van Rijks- of gemeentepolitie.

Deze verlichting rust in het bijzonder op houders van vervoermiddelen en daarbij geëmployeerden". ~„ _(f

Volgens een artikel van deze Kon. besluiten zijn ook conducteurs van eiken uit het buitenland binnenkomenden trein of tram verplicht den geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aankomst van den trein of tram aan het station kennis te geven van verdachte verschijnselen, die zij bij bepaalde groepen van personen (landloopers en zigeuners, landverhuizers en personen, die bij troepen reizen en bij personen afkomstig uit besmette streken) hebben waargenomen enz.