Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

sérieux genomen, wat den plitieken strijd zeer verbitterde. Maar Disraeli zette door en bleef van de conservatieve partij de leider in het lagerhuis. Géén wonder dat, toen het kabinet-Russell in het voorjaar van 1866 viel en lord Derby in Juli als premier optrad, Disraeli opnieuw kanselier van de schatkist werd. Ook nu kon men hem niet missen. Van de andere rninisters van dat kabinet moet alleen nog worden genoemd de minister voor Indië, lord Cranbourne. De laatste had zich als lord Robert Cecil in de laatste jaren in het lagerhuis onderscheiden als een der heftigste sprekers, wiens bijtende polemiek het ministerie en vooral Gladstone persoonlijk bijzonder onaangenaam was. Lord Robert Cecil was ongetwijfeld een man van groote politieke en aclministratieve talenten. Gesproten uit een oud geslacht van groote staatsüeden — lord Burghley is de voorvader, op wien de Cecils groot gaan — was hij in de conservatieve politiek gemakkelijk een man van aanzien en invloed geworden. Zijn felle heftigheid en scherpe uitvallen maakten hem gevreesd, zelfs bij zijn eigen partij. Maar dat hij niettemin een staatsman van beteekenis was, zou hij later toonen, toen de heete driften der jeugd waren uitgewoed en de bedaarde zekerheid der ervaring hem bezette. Want het is deze lord Cranbourne, dié als lord Robert Cecil zooveel opschudding verwekte, maar die vele jaren later als lord Salisbury meer dan eens in gevaarvolle tijden de regeering in handen heeft gehad en met wijs beleid, gesteund door beproefde ervarng, het staatsschip heeft gestuurd om ondiepten en klippen heen. Maar een tegenstander van Gladstone is hij steeds gebleven ; Gladstone heeft hem de felle uitvallen van zijn jeugd eigenlijk nooit vergeven.

Het was van den aanvang af duidelijk, dat het ministerie-Gladstone ook in verband met de sterke uitbreiding van het lriezerscorps een werkeÜjk hei^orrnmgsministerie moest en ook wilde zijn. Van de medewerkers van Gladstone zijn te noemen John Tjrjghi, de president of the board of trade, lord '^flieoifo1 de minister van buitenlandsche zaken, lord Granville, le minister van koloniën, de hertog van Argyll, de minister voor Indië. Dit kabinet, dat zes 'aren heeft geregeerd, is het hervormingsministerie bij uitnemendheid geweest. De Iersche staatskerk werd opgeheven ; een landwet iu-ak de hardheid van het Iersche pachtstelsel; een gewichtige leger.jervorming kwam tot stand; een uitnemende schoolwet werd ingevoerd, die ook voor Ierland zeer groote waarde had ; de schif* telijke geheime stemming werd bij de verkiezingen vastgelegd

In denzelfden tijd, dat Engeland zich wijdde aan dezen hervorrningsarbeid, trok de buitenlandsche politiek veel minder de aandacht. Er waren ongetwijfeld zeer veel belangen in.de wereld, waarb| ook Engeland was betrokken, maar zij hadden gewoonüjk wemi» aandacht evenmin bij de regeering en het parlement als bij het groote publiek. In deze dagen was het liberalisme zoo goed ah oppermachtig; ook in den tijd van het ministerie-Derby-DisraöH

Sluiten