Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk, en aan die Heer ƒ. H. Garms vir sy kostelike hulp in verband met die toonsetting van 'n gedeelte van my stof en sy vriendelike raad, waar ek my so dikwels van kon bedien.

Veel is ek ook verskuldig aan Prof. Dr. S. P. E. Boshoff, Potchefstroom, Ds. P. Biewenga, Angola, Senator F. W. Reitz, die Heer H. B. Barnard, en die geagte Here Inspekteurs van Skole, F. P. Cillié, D. de Bruin, ]. R. Steyn en Boersma, sowel as aan my vele vriende en oud-leerlinge in Suid-Afrika, die my by die versameling van stof behulpsaam was.

Ook teenoor die Unie-regering van Suid-Afrika, die Departement van Onderwys in die Oranje Vrystaat en die Nederl. Z.-A. Vereeniging voel ek my verplig.

'n Woord van dank nog vir hulle hulp aan Mnr. Wijndelts en sy assistente in die Uniwersiteitsbiblioteek in Amsterdam.

Dat ek die uitgebreide stof van my proefskrif in die jaar en drie maande, wat ek tot my beskikking had, geheel kon binnehaal en bewerk, dank ek aan die troue hulp van my vrou, die self veel materiaal vir my versamei, en met hart en siel in my werk opgegaan het. Dit is my 'n vreugde nog die geleentheid te hê om daarvan te kan getuig.

Ten slotte wil ek nog my erkentelikheid uitspreek teenoor my vele vriende hier te lande, by wie my vrou en ek so dikwels hulp en gasvryheid gevind het. Van harte hoop ek dat die vriendskapsbande, wat ons hier gebind het, onverswak in die toekoms mag voortduur, en dat ons ook nog die voorreg mag hê om hulle eenmaal in ons eie land te verwelkom.

Sluiten