is toegevoegd aan je favorieten.

Onthullingen omtrent het doel en streven der sociaal-democratie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 4 —

Eer»tweten,dan Want als een van de S. D. A. P. hem vraagt: „Vriend, oordeeien. waar hebben wij ooit zulken onzin beweerd?" dan staat hij met den mond vol tanden. En de sociaaldemokraat is in zijn knollentuin over zoo'n gemakkelijke overwinning.

Ook zijn er maar al te veel lichtzinnige lieden, die denken: „Ochtover de beginselen der sociaal-demokratie maak ik mij niet bezorgd. Al weet ik daar weinig of niets van, ik stem toch rood. Immers het zijn toch maar de socialen, die het altijd voor den werkman opnemen. Hun partij is de eenige die werkelijk opkomt voor de rechten en de lotsverbetering van de kleine luyden."

Zulke roode kiezers zijn wel wat erg onvoorzichtig!

Desociaai-demo- Zeker, zij hebben niet heelemaal ongeüjk. Ik moet

eenTteu^oedl toegeven, dat de sociaal-demokraten krachtig voor lotsverbetering der arbeiders opkomen. Ik wil zelfs erkennen, dat er nog geen sprake van algemeen kiesrecht zou wezen, wanneer de sociaal-demokraten niet de arbeidersklasse daarvoor in beweging hadden gebracht. Het is ook waar, dat in Kamer en gemeenteraden de mannen der S. D. A. P. de ijverigste voorvechters van sociale hervormingen zijp.

Toch noem ik het onvoorzichtig hen daarom te steunen. Want zij strijden niet alleen voor hervormingen, Zij streven ook naar een ander, een grooter doel, Ja, zij hebben vaak genoeg zelf erkend, dat zij juist zoo bijzonder op die hervormingen gebrand zijn, omdat die hen helpen op den weg naar hun eigenlijk doel.

Beiint «er gij Vergissen zij zich hierin niet, dan speelt gij; argelooze

be«i*t' meeloopers, een gevaarlijk spel.

Misschien hebt gij een macht versterkt die ten verderve leidt. Gij zet uw schreden op een pad zonder te weten waarheen het voert. Gij waant wellicht, dat dit zoo erg niet is, omdat gij geen stap verder gaat dan ge zelf wilt. Gij loopt maar een eindje mee om de door u gewenschte hervormingen te bereiken. Past op, vrienden, neemt u in acht. Denkt aan het spreekwoord: Wie den duivel een vinger geeft, dien neemt hij de heele hand ...

Ten nutte onzer medeburgers in het algemeen en ter waarschuwing van de niet-socialistische roode kiezers