is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

196

digen van één of meer werkteekeningen en schabionen; h. j en k. het examen bepaalt zich tot het uitvoeren van verschillende werkstukken, waarin de moeilijkheden van het ambacht zijn neergelegd, een en ander ook in verband met onderdeel o voor zoover dat de wiskunde betreft. Het examen in de onderdeelen a tot en met / geschiedt mondeling, voor zoover noodig met vaardig uit te voeren schetsen op het schoolbord ; in de onderdeelen e en f bovendien door het maken van een opstel, in verband met de vereisohten in onderdeel a omschreven.

Programma voor de akte N/. Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven van onderwijs in het meubelmaken aan inriohtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet.

Om aan het examen te kunnen deelnemen, moet de candidaat na zijn 17de jaar tenminste 6 jaar praktisch werkzaam zijn geweest als meubelmaker.

De vereisohten znn : a. kennis van de Nederlandsche taal, te beoordeelen naar de te maken opstellen; van de wiskunde, voor zoover noodig bij de berekening van oppervlak en inhoud ; van calculatie * ; van de natuur- en werktuigkunde, een en ander in verband met het ambacht van den meubelmaker; 6. grondige kennis van de meest gebruikt wordende houtsoorten, hunne herkomst, eigenschappen, gebreken, bewerking, keuring en verzorging;

kennis van de bij het meubelmaken gebruikt wordende materialen, waaronder metaal (kramerijen), glas, marmer enz. en hunne toepassing;

eenige kennis van de materialen en technieken in aanverwante vakken (stoffeeren enz.);

r. grondige kennis van de gereedschappen, werktuigen en hulpmiddelen bij den meubelmaker in gebruik;

* Onder caloulatie wordt verstaan het maken van materiaalstaten, week- en werkstaten en eenvoudige prijsberekening.