is toegevoegd aan je favorieten.

Nijverheidsonderwijswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bouw en inrichting van scholen

1°. een uittreksel uit het kadastrale plan, binnen een kling van 200 M. straal rondom het schoolterrein, aanwijzende het perceel met zijne naaste belendingen, zoomede de binnen dien kring gelegen inrichtingen, bedoeld in artikel 2 der Hinderwet;

2°. teekeningen op de schaal van 1 tot 500, aangevende onderscheidenlijk het schoolterrein, met de ligging van het schoolgebouw ten op. zichte van de windstreken. Van het terrein worden tevens de toegangen en afscheidingen op vorenbedoelde teekeningen aangegeven;

3°. teekeningen van de plattegronden, de doorsneden en het uitwendige, alles op de schaal van 1 tot 100;

4°. het bestek van den bouw;

5°. eene uitgewerkte begrooting betreffende den bouw, de meubileering en de verdere inrichting van de lokalen.

In geval van verbouwing of uitbreiding van een na 1 Januari 1921 goedgekeurd gebouw van eene nijverheidsschool kan worden volstaan met het overleggen der sub 3°., 4°. en 5°. genoemde stukken.

Indien de school deel uitmaakt van een gebouw of gebouwencomplex dat ook voor andere doeleinden bestemd is, worden de sub 4°. en 5°. genoemde stukken niettemin ten aanzien van de school afzonderlijk ingediend.

2. De nabijheid binnen den in artikel 1 aangewezen kring van inrichtingen nadeelig voor de gezondheid of belemmerend voor het onderwijs, wordt bij het stichten eener school zooveel doenlijk vermeden, i Laat het beschikbaar terrein het toe, dan wordt het .schoolgebouw opgericht vrij van andere gebouwen.

t. 3. Waar ophooging van het schoolterrein vereischt wordt om het gebouw watervrij te maken, heeft die ophooging plaats tot ten niinste 0.50 M. boven den hóogsten waterstand der omgeving.

De bovenkant van den vloer van den beganen grond moet ten minste 0,2 M. hooger liggen dan het hoogste punt van het aansluitend terrein.

4. Er is binnenshuis geen gemeenschap tusschen het schoolgebouw en eene voor woning bestemde localiteit.

5 Voor scholen waaraan een internaat is ver-