is toegevoegd aan je favorieten.

Vleeschkeuringswet S. 1919, no. 524

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

209

I. De bij de slachterij behoorende stallen moeten van een waterdichten vloer voorzien zijn. Indien de slachtdieren voor de keuring vóór het slachten in deze of andere lokalen worden aangeboden, moet aldaar het daglicht behoorlijk kunnen toetreden of voldoende kunstlicht aanwezig zijn en moeten deze lokalen behoorlijk rein zijn.

J. De slachterij mag niet in rechtstreeksche open verbinding staan met woningen, schaftlokalen, vleeschwinkels, werkplaatsen ter bereiding van vleeschwaren of ter verwerking van darmen en andere producten van dierlijken oorsprong, bewaarplaatsen van afvalproducten en stallen- .

K. Voor zooveel de vaste afval niet onmiddellijk na iedere slachting van het terrein wordt verwijderd, moet deze in een goed afgedekten waterdichten bak worden verzameld en met kalk worden bestrooid.

4. Behalve de in artikel 2 gestelde eischen, gelden voor vleeschwinkels bovendien de navolgende voorschriften.

A. Zij mogen niet in rechtstreeksche open verbinding staan met woonvertrekken, slachternen, schaftlokalen, werkplaatsen ter bereiding van vleeschwaren of ter bewerking van darmen en andere produoten van dierlijken oorsprong, bewaarplaatsen van afvalproducten van dierlijken oorsprong en stallen.

B. Zelfstandigheden, die aan het vleesch een bijsmaak kunnen geven of bederf ervan kunnen bevorderen, mogen in vleeschwinkels niet aanwezig zijn.

C. Slechts vleesch- en vleeschwaren, zoomede in luchtdicht gesloten voorwerpen, geconserveerde levensmiddelen, eieren en boter, in een verpakking waarin zij aan den verbruiker wordt afgeleverd, benevens voorwerpen en inrichtingen, verband houdende met bewaren en verkoopen van vleesch,.mogen in de vleeschwinkels aanwezig zijn.

, P' Toonbanken, ijskasten, uitstalkasten, hakblokken en andere voor het gebruik bij den verkoop bestemde toestellen en gereedschappen moeten m zindelijken toestand gehouden wor-

E. De personen, met den verkoop van vleesch in de vleeschwinkels belast, moeten tijdens hunne bedrijfswerkzaamheden steeds zindelijk gekleed zijn en moeten reine handen hebben.

In eiken vleesohwinkel, of in de onmiddellijke nabijheid daarvan, moet aanwezig zijn

handdoek genheid' Ze6p 6D zinde!iJken G. De haken, waaraan het vleesch wordt gehangen, moeten zindelijk, en vrij van roest worden gehouden.

Behalve de in artikel 2 gestelde eischen, gelden voor bewaarplaatsen van vleesch bovendien de navolgende voorschriften. A. Zij moeten droog en koel zijn.