is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 68 —

a. eene volledige en uitgewerkte opgave van alle voor het betrokken dienstjaar geraamde exploitatiekosten, onderscheiden in :

1°. salarissen en bijdragen in en toeslagen op pensioenen voor het personeel alsmede eventueel te verleenen wachtgelden aan op grond van artikel 2 onder 5 buiten dienst gesteld personeel;

2°. chemicaliën;

3°. instrumenten en utensiliën ;

4°. boeken en tijdschriften ;

5°. water, gas en eleetriciteit;

6°. administratiekosten;

7°. kosten van bewaring van in beslag genomen goederen ;

8°. transportmiddelen;

9°. herstel en onderhoud, zoowel van gebouwen als laboratoriuminrichting en transportmiddelen ;

10°. brandstoffen;

11°. aankoop van monsters, als bedoeld in artikel 21, 2de lid der wet;

12°. reis- en verblijfkosten van het personeel ;

13°. huishuur of rente van stiehtingskosten van het laboratorium en verdere gebouwen van den dienst overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, alsmede rente van de aanschaffingskosten van den inventaris der dienstgebouwen ;

14°. afschrijving wegens waardevermindering van de tot den dienst behoorende gebouwen, voor zoovel deze laatste eigendom zijn van de centrale gemeente, e.w. overeenkomstig het bepaalde in artikel 5;

15°. kosten van verzekering tegen brandschade ;

16°. grondlasten, voor zoover de gebouwen van den dienst en de daartoe behoorende grond krachtens eigendom of eenig zakelijk recht in het bezit zijn van de centrale gemeente alsmede voor het geval de bij de dienstgebouwen behoorende grond in erfpacht of opstal is verkregen, het bedrag van den jaarlijkschen canon ;

17°. diverse uitgaven, voor . zoover niet vallende onder een der voorgaande posten;

18°. onvoorziene uitgaven;

6. eene volledige en uitgewerkte opgave van alle voor het betrokken dienstjaar terzake van