is toegevoegd aan je favorieten.

Warenwet 1919, S. No. 581

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S. & J. N°. 99. 3< dr.

ACHTSTE AANVULLING

dkr

WARENWET.

Besluit van den Sisten Juli 1926, S. 280, tot toepassing van de artikelen 14 en 15 der Warenwet {Staatsblad 1919 n°. 581) op bier.

Wij WILHELMINA, enz.

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 27 Mei 1926, n°. 317 D, Afdeeling Volksgezondheid ;

Gezien het advies der Commissie, bedoeld in art. 17 der Warenwet;

Gelet op de artikelen 14 en 16 der Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581);

Den Baad van State gehoord (advies van 6 Juli 1926, n°. 23);

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 17 Juli 1926, n°. 591 D, Afdeeling Volksgezondheid ;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen :

Art. i' 1. Met den naam „bier", al of niet voorafgegaan door een woord, dat de soort aangeeft, alsmede met een in den handel algemeen gebruikelijken naam voor speciale biersoorten mag uitsluitend worden aangeduid de drank, verkregen door in hoofdzaak alcoholische gisting van een waterig aftreksel van mout, al of niet gemengd met rijst, ten deele ontvette mais en/of suiker (saccharose) en van hop.

2. Aanduiding met de in het vorig lid vermelde benaming mag ook geschieden ingeval voor de bereiding van bier door bovengisting verwerkt worden: tarwe, haver, tapioca, aardappelmeel en/of suikers.

2. De in art. 1 bedoelde dranken en de met een der in art. 1 bedoelde namen aangeduide of als bier voorhanden dranken, moeten voldoen aan de volgende eischen :

1. geur en smaak mogen niet abnormaal zijn;

2. zij mogen geen sohimmelwoekering vertoonen, noch op andere wijze kennelijk bedorven zijn;

3. het extractgehalte van de stamwort, waaruit het bier is bereid, moet ten minste 9 procent bedragen;

4. de verhouding extract: alcohol van het bier moet grooter zijn dan 0.8 en kleiner dan

5. de zuurgraad mag niet hooger zijn dan overeenkomt met 3 om* normaal loog per 100 cm* bier, tenzij de hoogere zuurgraad een specifieke eigenschap van het bier is, blijkende uit de aanduiding;