is toegevoegd aan je favorieten.

De suikerwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

HOOFDSTUK V. — Artt. 36—37.

3. Betreffende het hier voorgeschreven register vergelijke men art. 74. Zie art. 75 aangaande de door de ambtenaren daaruit te nemen uittreksels.

4. Zie art. 76, § 2, lett. a, nopens de voor elke beetwortelsuikerfabriek te houden rekening wegens de uitgeslagen suiker.

5. Voor den accijns der uitgeslagen suiker geniet de fabrikant, volgens art. 37, twee maanden krediet.

6. Het niet voldoen aan de voorschriften van art. 36 wordt gestraft met een boete, ten laste van den fabrikant of raffinadeur, van ten minste f 50 en ten hoogste f 500. Art. 90, § 11.

Verg. aant. 2 op art. 39.

7. Wanneer suiker zonder document en zonder ingeschreven te zijn in het register Ace. no. 59 wordt uitgeslagen, zijn alleen art. 72 en art. 90, § 7, toepasselijk. Weekblad no. 176$.■

8. De suiker in ieder collo moet van dezelfde hoedanigheid zijn. Zie art. 40, § 2.

9. Indien over de soort der suiker geschil bestaat tusschen belanghebbenden en ambtenaren, beslist de commissie, genoemd in art. 80, § 1; verg. ook het tweede lid van art. 81, § 1.

10. De onder lett. b, c en d genoemde bijzonderheden moeten ook vermeld worden in het document voor den uitslag van suiker volgens art. 34, lett. 6 of c. Art. 38, § 1.

Art. 37 (1). Voor den accijns der suiker, uitgeslagen volgens art. 36, geniet de fabrikant een krediet van twee maanden (2—3), ingaande met den eerstvolgenden Maandag (4).

1. De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op de uitslagen — met betaling van den accijns — van geraffineerde suiker en basterd uit een raffinaderij. Zie art. 58, § 2.

Het artikel is eveneens van toepassing voor den accijns, verschuldigd volgens art. 4, eerste lid, lett. b, van het Kon. besluit van 28 Febr. 1898, S. no. 59, V. v. V. no. 515 VI, houdende bepalingen omtrent inrichtingen, waarin uit melado, melasse, stroop of andere suikerhoudende zelfstandigheden suiker wordt afgescheiden. Zie art. 8, eerste lid, van genoemd besluit, opgenomen als bijl. E.

2. Gesteld dat suiker rechtstreeks voor consumptie hier te lande wordt uitgeslagen, dan dient eenige tijd te worden gelaten voor de betaling van den accijns, daar deze door den fabrikant niet dadehjk van zijn afnemers zou worden terugontvangen. Mem. v. T.

3. Zie art. 76, § 1, nopens de ten kantore van den Ontvanger gehouden wordende rekening wegens den accijns, welke door den beetwortelsuikerfabrikant verschuldigd is of kan worden.

4. Door „eerstvolgenden Maandag" is blijkbaar te verstaan de Maandag, volgende op den uitslag; verg. § 9 der Instr., opgenomen in aant. 1 op art. 14.