is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V. — Art. 76. 151

20. De beslagbakken moeten opvolgenderwijze naar hun volgnummer aangegeven worden. Art. 78, § 2.

21. Volgens art. 39 zijn verzamelingskuipen alleen toegelaten in branderijen, waarin samengestelde werktuigen voor het ruwstoken worden gebezigd.

22. Het maximum van den tijd binnen welken de ruwstooksels moeten afloopen, is aangegeven bij art. 42. Verg. ook art. 43.

Zie — ten aanzien van samengestelde werktuigen — art. 44, §§ 3 en 4.

83. Zie art. 46, §§ 1 en 2, ten aanzien der vraag, wanneer de eerste ruwstoking van iederen dag wordt geacht aan te vangen, en de laatste wordt geacht af te loopen.

24. Behoudens de uitzondering, genoemd in § 3 van art. 62, mag geen aangifte gedaan worden, om op Zondagen te ruwstoken of over te halen, terwijl het ook verboden is om op Zondagen vuur onder de ruw- of distilleerketels te hebben. AH. 62, § 1, lett. een 82, in verband met art. 79.

Ook kan geen aangifte gedaan worden om op andere tijdstippen te ruwstoken, dan die vermeld zijn in art. 62, § 1, lett. b, en behoudens de uitzondering, genoemd in § 3 van dat artikel. Zie art. 79.

25. Verg. hierbij de aantt. 27—30 op art. 59, § L lett. m.

26. De branders kunnen den trek tot in onderdeelen van een centiliter aangeven. Res. 16 April 1869, no. 45 — Bijgew. wet blz. 74.

27. De brander is bevoegd om den trek, dien hij bij zijn aangifte tot stoken heeft aangegeven, gedurende den loop der werkzaamheden te verhoogen. Art. 63, § 1, in verband met art. 79.

28. Ter controleering. van den aangegeven trek is den ambtenaren bij art. 66 — in verband met art. 79 — de bevoegdheid tot afstoking gegeven.

29. Zie — wat betreft de berekening van de hoeveelheid beslag, welke door den brander wordt verwerkt — art. 73.

30. Het minimum van den aan te geven trek is geregeld bij art. 75.

31. Indien door den brander een trek wordt aangegeven, die het bij art. 75 bepaalde minimum met tien ten honderaTof meer te boven gaat, is hij, volgens het slot van art. 80, § 4, beveiligd tegen overtreding bij afstoking.

32. De hoeveelheden gedistilleerd, door den brander, ingevolge zijn aangiften, uit de ruwstokingen te leveren, worden gebracht op het debet der rekening, bedoeld bij art. 82, § 1. Zie art. 82, § 2, lett. b.

33. Vergelijk bierbij aant. 38 op art. 59.

34. Het niet voldoen aan de bepalingen van § 2 is, volgens art. 133, § 32, strafbaar met een boete van vijftig tot drie honderd gulden.