is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 BIJLAGE U, I. — Vrijdom. Artt. 20—22,

Inslag eener kleinere hoeveelheid kan o. a. worden toegelaten voor het restant der toegestane hoeveelheid, bij het gebruik van kleine werktuigen of by gebrek aan voldoende ruimte tot berging van het gedistilleerd. Res. V. 1909, no. 11, § 25.

3. Door den Inspecteur der accijnzen, in wiens inspectie de vrijdom wordt genoten, kan het minimum van inslag worden verhoogd tot een door hem te bepalen hoeveelheid, behoudens beroep van den belanghebbende op den Directeur en zoo de belanghebbende in diens beslissing niet berust op den Minister van Financiën, aan wiens uitspraak hij zich moet onderwerpen. Kon. besluit van 28 Nov. 1912, S. no. 359, V. v. V. no. 148.

Art. 21. Voor iederen vrijdom wordt door den Ontvanger onder -wiens kantoor de inrichting is gelegen, afzonderlijk over elk tijdvak als bedoeld bij art. 18 eene rekening van de inslagen gehouden (1).

1. Voor deze rekening wordt gebruik gemaakt van het model Ace. no. 31. Res. V. 1909, no. 11, § 26. ' Zie het model op blz. 231 der Zoutwet (deel I der Vakstudie, vijfde druk).

Art. 22. De vrijdomgenietende levert op den laatsten werkdag van •elk tijdvak bij den Ontvanger eene opgaaf in van (1—2):

a. de hoeveelheid met genot van vrijdom ingeslagen gedistilleerd dat nog ongebruikt1 in voorraad is, uitgedrukt in gedistilleerd ad 50

Peft?esoort en hoeveelheid der goederen die in het tijdvak vervaardigd zijn uit of met gedistilleerd dat onder genot van vrijdom is ingeslagen, met afzonderlijke vermelding van soort en hoeveelheid der goederen die nog in voorraad zijn.

HÜ moet gedoogen, dat de juistheid zijner opgaaf door opneming der voorraden en raadpleging zijner boeken wordt onderzocht .Voor de opneming der voorraden verschaft hij de van hem verlangde hulp en benoodigdheden.

Het voorhanden ongebruikt gedistilleerd wordt op de rekening van het nieuwe tijdvak geboekt en komt voor dat tijdvak in mindering van de toegestane hoeveelheid.

Zoolang de opgaaf niet is gedaan, worden geen inslagen onder genot van vrijdom toegelaten.

1. De opgaaf kan dienen ter beoordeeling of aan de met vrijdom ingeslagen hoeveelheid gedistilleerd werkelijk behoefte bestaat m verband met de soort en de hoeveelheid goederen m een bepaald tijdvak daaruit of daarmede vervaardigd. Zoo geeft 1 liter gedistilleerd ad 50 pet. ongeveer 375 gram watervrij azijnzuur.

De opgaaf wordt gedaan naar een in 't byzonder voor dit doel bestemd model Ace. no. 30a (o). Het benoodigde materieel wordt door den Ontvanger begrepen in zyn gewone aanvraag. Indien de Ontvanger of een hooger ambtenaar het noodig oordeelt zal de juistheid der opgaal door opneming der voorraden en raadpleging der boeken moeten worden onderzocht. De opgaaf wordt door den Ontvanger met zyn advies gezonden aan den Inspecteur, die haar met zijn bericht en raad door-