is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

HOOFDSTUK I — Artt. 1—2.

binnenlandsch gedistilleerd van 15 September 1816 (Staatsblad no. 40), en eindelijk de wet van den 12den Mei 1818 (Staatsblad no. 17) voor zooveel deze laatste het binnenlandsch gedistilleerd betreft (4).

1. Dit tijdstip werd bij Kon. besluit van 18 Oct. 1822, S. no. 45, vastgesteld op 1 Januari 1823.

2. Zie art. 2 hierna.

3. Potasch, parelasch, soda en weedasch waren eertijds bij invoer aan een speciaal recht onderworpen, als zijnde grondstoffen voor de bereiding van zeep.

4. De bepalingen dier wet, welke betrekking hadden op het buitenlandsch gedistilleerd waren reeds ingetrokken bij art. 1 der wet van 12 Mei 1819, S. no. 21.

Art. 2. De voorschrevene algemeene en bijzondere wetten, zullen worden vervangen door de tegenwoordige algemeene wet en het gelijktijdig in te voeren tarief van rechten op in-, uit- en doorvoer (1—2), mitsgaders door de bijzondere wetten op de accijnzen, welke reeds zijn, of vervolgens nader, zullen worden daargesteld (3—5).

1. Het gelijktijdig ingevoerde tarief van rechten, vastgesteld bij de wet van 26 Aug. 1822, S. no. 39, werd ingetrokken bij art. 12 der wet van 19 Juni 1845, S. no. 28.

Zie, nopens het thans geldende tarief van rechten op den invoer, de wet van 15 Aug. 1862, S. no. 170, V. no. 100 (deel IX der Vakstudie).

De laatste uitvoerrechten zijn afgeschaft bij art. 6 der wet van 6 April 1877, S. no. 71, V. no. 52.

Alle doorvoerrechten werden afgeschaft bij art. 2 der wet van 8 Aug.1850, S. no. 48, V. no. 67.

2. Zie art. 3 hierna.

3. Thans worden de navolgende accijnzen geheven:

op het geslacht. Wet van 2 Aug. 1822, S. no. 31, V. v. V. no. 319.

op het gedistilleerd. Wetten van 20 Juni 1862, S. no. 62 en van 1 Mei 1863, S. no. 47, V. v. V. no. 29.

op den wijn. Wet van 20 Juli 1870, S. no. 127, V. v. V. no. 434.

op het zout. Wet van 27 Sept. 1892, S. no. 227, V. no. 111 en wet van 17 Juni 1918, S. no. 383, V. v. V. no. 971.

op de suiker. Wet van 29 Januari 1897, S. no. 63, V. v. V. no, 515.

op bier. Bierwet 1916 (wet van 20 Januari 1917, S. no. 190, V. v. V. no. 775.

op de tot verbruik bereide tabak. Wet van 6 Mei 1921, S. no. 712, V. v. V. no. 1594.

Bij vervaardiging van houtgeest hier te lande, wordt daarvan ook accijns geheven. Wet van 30 Dec. 1910, S. no. 377, V. 1911, no. 19.

4. Nopens de heffing van statistiekrecht naar de waarde der ingevoerde goederen en van ten uitvoer aangegeven goederen, wordt verwezen naar de Wet op het Statistiekrecht, S. 1921, no. 55, opgenomen in V. v. V. no. 1565.