is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIV. — Artt. 150—151. 321

12it^L°0pt het verscnil over de sterkte van gedistilleerd, dan geldt art. 151 en kan een derde verificatie geschieden. Zie hierbij aant 10 op art. 85.

13. Verg. aant. 7 hiervoor.

14. Zie art. 152.

Art. 151. Wanneer m dit laatste geval, eene der belanghebbende partijen m dit tweede onderzoek niet mocht willen berusten, zal eene proef van de dranken, over welke verschil is ontstaan, voorzien van het cachet van den belanghebbende en Van de ambtenaren, door laatstgemelden aan den Directeur der directie, in welke het eerste en tweede onderzoek heeft plaats gehad, worden opgezonden ; deze opgezondene proeve zal worden onderzocht en beoordeeld door twee deskuneBtó personen, waarvan de een door den Directeur, en de andere door den belanghebbende zal worden benoemd (1); wanneer deze beide mochten verschillen, zullen zij gezamenlijk eenen derden keurder benoemen, om tusschen hen te beslissen, en bijaldien zij zich omtrent de keuze van dezen met mochten kunnen verstaan, zal de derde keurder worden benoemd door het gemeentebestuur der plaats, waar de directie is gevestigd (2—4).

Lorsque, dans ce dernier cas, Yune des porties intéressées ne voudra pomt se conformer d cette seconde vérification, il sera adressé un échantïllon de l eau-de-vie ou liqueur spiritueuse en contestation, revêtu du cachet du contribuable et de celui de Vemployé, au directeur des accises de la direction ou les deux premières vérifications se sont faites; les échantiüons ainsi expedies seront examinés par deux experts d nommer, Fun par le directeur et l autre par le contribuable; s'ü y a divergence dopinion enWeux, ils designeront ensemble un troisième expert pour décider la question; et dans le cas oü ils ne pourraient pas s'accorder sur le choix de ce dernier, celui-ci sera nomme par l'autorité communale du chef-lieu de la direction.

L Het strookt met de bedoeling der wet, dat de deskundige steeds wordt benoemd door den Directeur in wiens directie de aangifte plaats had. Voor het onderzoek is als deskundige aan te wijzen de Directeur yan bet Laboratorium van het Departement van Financiën. Res 7 Juni 1911, no. 65.

2. Zie aant. 7 op art. 150, alsmede art. 152.

3. Art. 151 geldt ook voor een derde onderzoek nopens het alcoholgehalte yan vloeistoffen, uitgevoerd met aanspraak op teruggaaf van accijns. Res. V. 1910, no. 42, §8.

Alsmede bij verschil over het aantal hectolitergraden van het wort gebezigd voor de vervaardiging van ten uitvoer aangegeven bier met dien verstande dat het derde onderzoek geschiedt in de door den Minister van *manciën aan te wijzen gemeente (a) en dat de derde keurder, zoo noodig, door het bestuur dier gemeente wordt aangewezen. Art. 31 der Bierwet 1916 (deel III der Vakstudie).

(o) Aangewezen werd Amsterdam. Res. V. v. V. no. 779, § 21. De Algemeene wet.

321