is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

Artt. 22—23

1. Ten einde de teruggave ook te kunnen uitstrekken tot den betaalden accijns, wordt ook hier, evenals in artikel 20 gesproken van „belasting". Mem. v. T.

2. Bij de expeditie van goederen komt het meermalen voor, dat de een of andere zending, waarvoor de verschuldigde belasting werd voldaan, niet aan den geadresseerde kan worden afgeleverd, hetzij uit hoofde van weigering, hetzij om eenigerlei andere reden, als: tijdelijke afwezigheid, vertrek, onjuiste adresseering, enz. In de meeste gevallen worden de goederen alsdan naar het buitenland teruggezonden en worden door den belanghebbende, die voor de vrijmaking zorg droeg, pogingen in het werk gesteld tot terugbekoming van (lebetaaide belasting. Op dergelijke verzoeken wordt gemeenlijk gunstig beschikt, indien omtrent den wederuitvoer geen twijfel bestaat en uit de omstandigheden met voldoende zekerheid valt af te leiden, dat de goederen, niet in het eigenlijke vrije verkeer zijn geweest, d.w.z. dat derden daarover niet de vrije beschikking hebben gehad. Mem v. T.

Art. 23. Tenzij in het tarief anders is bepaald en met afwijking in zoover van de bijzondere accijnswetten, worden bij invoer voor de berekening van het invoerrecht en den accijns, deelen van een gulden, een kilogram of een liter voor een geheelen gulden, een geheel kilogram of een geheelen liter genomen.

Deze regel lijdt uitzondering voor naar het gewicht of de maat belaste goederen :

o. indien de hoeveelheid, waarover de belasting moet worden berekend, minder dan één kilogram of één liter bedraagt;

b. indien de belasting per kilogram of per liter verschuldigd, 25 cent of meer bedraagt.

In deze gevallen worden voor de toepassing van de bepaling van het eerste lid onderdeelen van een hectogram of van een deciliter voor een geheel hectogram of een geheelen deciliter genomen.

Het verschuldigde invoerrecht en de accijns worden in volle centen in rekening gebracht met verwaarloozing van breuken van een cent, indien zij 50/100 of minder bedragen (1).

1. De bepaling, om bij de toepassing van het tarief zooveel mogelijk steeds met volle kilogrammen, liters, enz. te werken, geeft veel vereenvoudiging. Zij is echter, indien de afronding naar boven plaats heeft, eenigszins onbillijk met betrekking tot naar het gewicht of de maat belaste goederen, welke slechts in hoeveelheden van enkele honderden grammen worden ingevoerd en ook ten aanzien van aldus belaste goederen, die in groote hoeveelheden tegelijk worden ingevoerd, wanneer het recht een zeker bedrag, in het ontwerp aangenomen op f25,— per 100 kilogram of per hectoliter, te boven gaat.

Om die reden wordt voorgesteld in de hiervoorgenoemde gevallen als eenheid voor de berekening van het recht in plaats van het kilogram of den liter, het hectogram of den deciliter aan te nemen.

De voorgestelde regeling zal ook van toepassing zijn bij den invoer van accijnsgoederen. Hierdoor wordt een einde gemaakt aan den minder gewenschten toestand, dat de afronding van hoeveelheden voor goederen onderworpen aan invoerrecht en voor goederen onderworpen