is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 34

50

behalve naar de waarde tevens zjjn belast naar de hoeveelheid, van deze laatste meer dan een vijftigste gedeelte is verzwegen, dan blijven de voorschriften dezer wet verder buiten toepassing en worden de bepalingen van de artt. 213, 214 en 215 der Algemeene wet van 26 Aug. 1822 (Staatsblad no. 38) opgevolgd. Is niet meer dan een vijftigste gedeelte van de aangegeven hoeveelheid verzwegen, dan is onverminderd de'verdere toepassing van de bepalingen dezer wet, het recht naar de hoeveelheid over het bevondene verschuldigd." ;

5°. worden in het tweede lid van art. 9 in plaats van : „hoeveelheid der goederen" gelezen : „hoeveelheid van enkel naar de waarde belaste goederen" en in plaats van : „art. 6 of 7 — ter zake van de verzwijging" gelezen : „art. 5, 6 of 7 — bij verzwijging van meer dan een vijftigste gedeelte van de aangegeven hoeveelheid." ;

6°. worden in art. 10 :

in het derde lid de woorden „Raad van beroep" vervangen door „Tariefcommissie",

in het vierde lid de woorden „den Raad van beroep", vervangen door „de Tarief commissie",

in het vijfde lid het woord „CómmiBsjê'', overal waar dit in die bepaling voorkomt, vervangen door „Commissie van beoordeeling" en de woorden „den Raad", vervangen door „de Tariefcommissie" ;

7°. worden in art. 15 :

in het eerste lid het woord „Commissie", beide keeren dat dit woord in dat artikel voorkomt, vervangen door „Commissie van beoordeeling",

in het tweede lid de woorden „den Raad" vervangen door „de Tariefcommissie" ;

8°. wordt het opschrift van § E gelezen als volgt: „Samenstelling van de Commissie» van beoordeeling en regeling nopens de behandeling van de geschillen." ;

9°. vervallen de artt. 20 en 21, alsmede het eerste lid van art. 22 en wordt het tweede lid van dat artikel gelezen:

„Indien in de Tarief commissie bij de bepaling van de waarde geene volstrekte meerderheid is te verkrijgen, worden de cijfers, opgegeven door de leden, dié aan de beslissing medewerken, te zamen geteld en het totaal, gedeeld door het aantal dier leden, als de waarde der goederen aangenomen."

10°. worden in art. 23 :

het woord „Commissie", overal waar dit zonder nadere omschrijving voorkomt, vervangen door „Commissie van beoordeeling",

overal waar in dat artikel voorkomen, hetzij de woorden „de Raad" hetzij de woorden „den Raad", in plaats daarvan gelezen: „de Tariefcommissie",

in het vierde lid, in plaats van het woordje „zijne", gelezen : „hare" en in plaats van het woordje „hem" : „haar" ;

11°. vervallen in art. 24, in het eerste lid, de woorden : „en die van den Raad van beroep",