is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

357

BIJLAGE II. — Vrijdommenbeslürt. — Artt. 60—62.

Art. 60. Na afloop der bewerking van een of meer partijen of gedeelten van partijen, mits met minder bedragende dan 500 M., levert de fabrikant bij den Ontvanger eene schriftelijke aangifte in, vermeldende het aantal bewerkte stukken en het aantal meters. De ambtenaren overtuigen zich, dat de goederen zijd gedrukt of geverfd, en dat de daarop gestelde stempelafdrukken aanwezig zijn. Die stempelafdrukken worden vervolgens afgeknipt of op andere door Onzen Minister van Financiën te bepalen wijze onbruikbaar gemaakt, waarna de stukken ter beschikking van den fabrikant worden gelaten.

De ambtenaren stellen van een en ander eene verklaring op de aangifte, die zij daarna bij den Ontvanger inleveren.

Voor de toepassing van dit artikel wordt als de lengte der stukken aangenomen die, welke zij hadden tijdens de -718118,116 bedoeld in art. 57 en dus zonder in aanmerking te nemen de vermeerdering, welke die tengevolge der bewerking mocht hebben ondergaan.

Art. 61. Het is verboden ongeverfd of ongedrukt katoen, zonder betaling van invoerrecht ingeslagen, uit de fabriek te voeren anders dan na aangifte, betaling van het invoerrecht en aanbieding ter visitatie op dezelfde wijze en met dezelfde gevolgen als bij invoer rechtstreeks van buitenslands (1). Bij de visitatie worden de stempelafdrukken op dé bij art. 60 bedoelde wijze afgeknipt of onbruikbaar gemaakt.

1. Bij ontdekking, dat in strijd met het verbod van art. 61 van het besluit met vrijdom ingeslagen katoen ongeverfd of ongedrukt zonder betaling van invoerrecht of zonder visitatie uit de fabriek wordt gevoerd, moet door de ambtenaren bekeuring worden ingesteld wegens overtreding van het besluit (a). Instr. V. v. V. no. 2543.

(a) Zie art. 37, tweede lid, der Tariefwet.

Art. 62. De Ontvanger, onder wiens kantoor de fabriek gelegen is, houdt met den fabrikant eene rekening volgens een door Onzen Minister van Financiën vast te stellen model (1).

Deze rekening wordt gehouden in lengtemaat.

Zij wordt gedebiteerd met de hoeveelheden waarvoor volgens art. 58 volgbrieven worden gezuiverd.

Zij wordt gecrediteerd met:

a. de hoeveelheden waarvoor door de ambtenaren verklaringen volgens art. 60 zijn afgegeven;

b. de hoeveelheden waarvoor volgens art. 61, art. 63 of de tweede zinsnede van art. 64 de rechten zijn betaald.

1. Voor de rekening door den Ontvanger met den fabrikant te houden blijft het bestaande model in gebruik.

Deze rekening wordt na afloop van elk dienstjaar door den Ontvanger afgesloten. Daartoe worden de hoeveelheden, waarvoor de termijn van één jaar, bepaald bij art. 63 van het besluit, nog niet is verstreken, en waarvoor nog geen aangifte volgens art. 60 van het besluit of betaling van invoerrecht heeft plaats gehad, te zamen geteld en in één post aan de creditzijde als op nieuwe rekening over te brengen saldo vermeld. Die hoeveelheden worden voorts elk afzonderlijk in de rekening van het