is toegevoegd aan je favorieten.

Hypotheekrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

vervat, of heeft hij betrekking op alle zaken van den lastgever, dan is deze volmacht onvoldoende om de goederen van deze met hypotheek te bezwaren en zal een nieuwe, uitdrukkelijke volmacht tot dat doel moeten worden gegeven.

Art. 1217 lid 2 B. W. is echter uitsluitend van toepassing op de volmacht, gegeven door hem, die de hypotheek verleent. Wanneer b.v. het bestuur eener vereeniging hypotheek verleent en één der bestuursleden niet aanwezig kan zijn, dan kan deze aan een ander bij onderhandsche akte volmacht geven hem als zoodanig te vertegenwoordigen.1 Hetzelfde geldt natuurlijk voor b.v. de direktie eener N. V., welke voor het bezwaren met hypotheek de medewerking van een gedelegeerd commissaris noodig heeft; ook deze laatste kan bij onderhandsche volmacht een ander last geven hem als zoodanig te vervangen. Evenzeer kan de man bij onderhandsche volmacht zijn vrouw ingevolge art. 163 B. W. machtigen een haar toebehoorend goed met hypotheek te bezwaren. *

De inhoud der onderhandsche volmacht kan worden opgenomen in de grosse der hypotheekakte, hetgeen niet strijdig is met de bepaling van art. 43 Wet op het Notarisambt, al kent dit alleen grossen van notarieele akten, in tegenstelling met art. 40, dat de bevoegdheid geeft authentieke afschriften te geven ook van aangehechte stukken. Gelijk Adriani hieromtrent opmerkt3 kan alleen van een notarieele akte een grosse worden afgegeven, hetgeen immers geschiedt, ook al wordt in de grosse melding gemaakt van de aangehechte volmacht, die de notarieele volmacht volledig maakt. Van een aangehechte onderhandsche akte mag de notaris wel een afzonderlijk authentiek afschrift afgeven, art. 40, maar natuurlijk niet een afzonderlijke grosse, hetgeen het verschil vormt tusschen deze beide bepalingen.

De volmacht voor het verleenen van hypotheek door iemand, die in het buitenland vertoeft, kan door een consul daar ter plaatse in brevet worden gepasseerd, mits die consul bij algemeenen maatregel van bestuur ingevolge art. 1 der Consulaire wet van 25 Juni 1871 daartoe bevoegd is ver-

1 Zie Scholten, W. P. N. R. 2901. ' Zie Scholten, W. P. N. R. 2803. * W. P. N. R. 2899.