is toegevoegd aan je favorieten.

Grantrechten in Deli

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18

„evenmin verhandelbaar zijn, als dat zij op welke wijs ook te „bezwaren zijn;

„dat de nadeelen van dien toestand zich, althans voor de „directe onderdanen van het Gouvernement te meer doen gevoelen, naarmate de voornaamste centra van bevolking zich „meer uitbreiden en een meer blijvend aanzien beginnen te ver„krijgen, zoodat de behoefte aan wettige regeling en aan het „toekennen van een zakelijk recht op den grond zich meer en „meer aan ons opdringt; ...

„dat bij hem, Resident, geenerlei bezwaar bestaat tegen de „uitgifte door het Inlandsen bestuur van kleine stukken grond met „recht van opstal aan Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen „binnen de voor hen aangewezen wijken, en aan Europeanen „ook daar buiten".

De Resident stelt dan vast, dat een jaarlijksche cijns met het oog op de Inlandsche gebruiken te verkiezen is boven een som in eens; die cijns wordt gesteld op 10 cent per vierkanten meter per jaar. Tevens werd beslist, dat in overeenstemming met de Zelfbesturen de opbrengst van de aldus uitgegeven gronden uitsluitend zou worden bestemd voor de behoeften van de hoofdplaatsen, waar de perceelen gelegen zijn. Voor het beheer van die gelden werden commissies aangewezen, wier taak later bij besluit van den Resident van 14 Augustus 1886 No. 350/R nader wordt omschreven en die bekend werden als Negorijraad of ook als Commissie voor het Gemeentefonds. Wat zeer vele jaren later van bovenaf werd geregeld als overdracht van een gedeelte van het centrale bestuur op plaatselijke raden, de decentralisatie, werd door dezen vooruitzienden Resident van onderen af opgebouwd. En wie de resultaten ziet van deze plaatselijke behartiging van plaatselijke belangen moet erkennen, dat het een zeer goed denkbeeld was de opbrengst van de perceelen der niet-Inlanders niet te storten in de kassen der Zelfbesturen, doch aan te wenden voor de openbare werken, die de vestiging dezer bevolkingsgroep noodig maakte, vooral omdat het Gouvernement de openbare uitvoering van werken aan het Zelfbestuur overliet. Dit wordt hier aangestipt, omdat bij de