is toegevoegd aan je favorieten.

Grantrechten in Deli

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

waarbij de rechten werden verkocht of in onderpand gegeven en werd de overschrijving krachtens deze acte verzocht; weer later werden deze acten door den Controleur aangehouden, zonder dat echter blijkt van de bedoeling de acten te beschouwen als voornaamste deel van de overdracht en de overschrijving slechts als erkenning daarvan.

Er bestaat daarin geen vaste lijn en het ontbreken van voorschriften stelt de wijze van registratie afhankelijk van het inzicht der telkens wisselende Controleurs. Slechts werd in 1915 door den Resident een enkel voorschrift gegeven. Het was den Resident namelijk gebleken, dat meermalen door bestuursambtenaren op de grants aanteekening werd gehouden van verpanding derzelve, waaruit dan de pandhouder rechten meent te kunnen afleiden op de overschrijving te zijnen name, zoodra hij daartoe, wegens niet-voldoening der schuld door den pandgever, het verzoek doet. Er wordt dan voorgeschreven zoodanige aanteekeningen niet meer op de grants te stellen. Het was een minder gelukkig voorschrift,'want wanneer een granthouder het recht heeft zijn grant onbeperkt te vervreemden, dan heeft hij toch stellig het recht zijn grant tot zekerheid voor het nakomen van zekere verplichtingen te verbinden. De fout schuilt dan ook niet in het zoogenaamde in pand geven van de grant, doch in het verzoek van den pandhouder om de grant op zijn naam over te schrijven, omdat dit in strijd is met artikel 1154 Burgerlijk Wetboek, waar bepaald is, dat de schuldeischer zich het pand niet mag toeëigenen of met artikel 1178 Burgerlijk Wetboek waar hetzelfde voor den hypotheekhouder is bepaald en nog wel beide met uitdrukkelijke vermelding, dat alle daarmede strijdige bedingen nietig zijn. Zonder dus uit te maken of hier werkelijk pand of hypotheek is gevestigd, zou dus de Controleur de door den Resident gevreesde overschrijving op naam van den schuldeischer kunnen weigeren.

Intusschen bewijst dit voorschrift, dat er van de oorspronkelijke bedoeling, om een recht te vestigen, dat met hypotheek bezwaard zou kunnen worden, niet veel meer overbleef.

Overigens redden de granthouders zich door, wanneer ze geld