is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

Daar kampong Boga zich aan het gezag van Asahan trachtte te onttrekken werd het toenmalige hoofd, Datoe Radja Indra Moeda, door den Radja van Asahan gevangen genomen en met zijn geheele familie naar Asahan gevoerd en daar geïnterneerd. Na de betaling van een boete van 4000 spaansche matten mocht bedoeld hoofd wederom met zijn familie naar zijn gebied terugkeeren, doch was voor altijd de vijand van Asahan geworden, hetgeen hij later in 1865 heeft bewezen. ^

Nauwelijks terug te Boga werd hij weer beoorloogd door Pasisïr en Lima Laras. Ofschoon bijgestaan door Tanah Datar en een familielid, Datoe van Lima Poeloeh, werd hij zoo in het nauw gedreven, dat hij besloot naar Riouw te gaan, teneinde de hulp van het Gouvernement in te roepen.

Daar ook de Sultan van Siak, met wien het Gouvernement door het tractaat van 1858 verbonden was, om die hulp verzocht, werd zii verleend. Een driemastfregat vergezeld van een adviesboot werd naar Batoe Bahra gezonden.

Door den Resident van Riouw, E. Netscher, aan wien de politieke leiding was opgedragen, werd een einde gemaakt aan de onderlinge twisten en den Datoes opgedragen zich stipt te houden aan het oppergezag van Siak. Aan Radja Indra Moeda werd bij die gelegenheid door genoemden Resident aan boord van Z.M. Haarlemmermeer den 12 September 1862 een geschrift uitgereikt, waarbij een ieder werd uitgenoodigd zich te onthouden van daden van geweld tegen Radja Indra Moeda. Directe bestuursbemoeienis met Batoe Bahra werd door het Gouvernement toen nog niet onderhouden.

Eerst drie jaren later, door de provoceerende houding van Asahan,») werd daartoe besloten door het zenden van een expeditionnaire macht.

Tegelijkertijd als in Asahan werd in 1865 een Controleur te Batoe Bahra geplaatst. De eerste overleed weldra te Boga

aan malaria. •) , Herhaaldelijk was het Gouvernement ingevolge het Siakcontract

l) Vergelijk boven bij Asahan.

3 Na nlg de kuststuk daar, met als centrnm Tandjoeng Tiram, berneht wegen, de malaria.