is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

infecties geschieden meestal met tropica parasieten en verloopen in den regel goedaardig. In tegenstelling met echte malariastreken waar het gros der bevolking er vaalgrauw en futloos uitziet, ontbreken die verschijnselen over het algemeen bij het volk hier.

Zwaar met malaria geïnfecteerde plaatsen zijn Tandjoeng Tiram, Laboean Bilik en Bagan Asahan.

Bodemassaineering — een zeer kostbare maatregel — is het eenige afdoende bestrijdingsmidcel.

Voor de plaatsen Tandjoeng Tiram en Bagan Asahan is in 1923 en 1924 daarmede begonnen door de wegen en bouwgronden met zand op te hoogen. Het werk dient echter voortgezet te worden totdat alle poelen en plassen in de plaats en in de onmiddellijke nabijheid ervan gedempt zijn. Voor Tandjoeng Tiram worden de kosten betaald uit het daar bestaande z. g. negorijfonds; voor Bagan Asahan uit de landschapskas van Asahan.

Daaraan gepaard is ter hand genomen de verbetering van de drinkwatervoorziening in genoemde plaatsen. Eerlang zal zulks ook voor Laboean Bilik geschieden, waar een goede watervoorziening een dringende eisch is. Tandjoeng Tiram heeft thans een waterleidingnet met hoog waterreservoir, terwijl Bagan Asahan een laag waterreservoir heeft gekregen.

In November 1923 werd een explosie van amoeben-dysenterie gesignaleerd in de kampongs Soengei Paham en Soengei Kepajang (district Tandjoeng Balei), in Februari 1924 in de kampoeng Masihi. In totaal werden 63 gevallen geconstateerd, w. o. geen met doodelijken afloop dank zij de direct gezonden geneeskundige hulp.

Het valt niet moeilijk malarialijders chinine te doen gebruiken of dysenteriepatiënten de noodige emetine-injecties en voorschriften aangaande de voeding te geven, waaraan men zich vrijwel houdt.

Gezonde menschen echter preventieve maatregelen te doen nemen is iets dat vrijwel hoopeloos is. Dat voorkomen beter is dan genezen dringt heel moeilijk tot hen door.

De arts van Batoe Bahra, zijn sterftecijfers over 1923 en 1924 uitwerkende, komt tot het volgende staatje.