is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324

BESLISSING ADMINISTRATIEVE GESCHILLEN

ding van een termijn door den inspecteur zijn beslissing nietig maakt.

Van de beslissing van den inspecteur kan de aangever in beroep komen bij de Tariefcommissie. De Tariefcommissie stelt den aangever in de gelegenheid zijne bezwaren in persoon of bij gemachtigde mondeling toe te lichten. Ook kan zij zich doen voorlichten door deskundigen. Indien haar blijkt, dat de waardebepaling van den inspecteur onjuist is, stelt zij, met vernietiging van diens beschikking, de waarde der goederen opnieuw vast. Op stukken, die niet tijdig aan den inspecteur zijn overgelegd, slaat de Tariefcommissie bij haar beslissing geen acht, tenzij haar overtuigend mocht blijken, dat het den aangever niet mogelijk is geweest die stukken intijds over te leggen. Zoowel in het geval van de Waardewet als in dat van de Statistiekwet ontmoeten wij een regeling, waarbij aan een Uitspraak in het nadeel van den klager een voor dezen beduidend nadeel is verbonden. De strekking van deze bepalingen is, door verhooging van het daaraan verbonden financieel risico de verleiding tot het doen van onjuiste aangiften te verminderen en tevens zooveel mogelijk het instellen van hooger beroep, „op hoop van zegen", zonder dat men daarvoor redelijke gronden heeft, te verminderen. Behalve de verhooging van het invoerrecht, indien waardeverhooging plaats vindt (artikelen 5—7 der Waardewet), is de aangever een vergoeding van kosten verschuldigd, wanneer hij in hooger beroep is gekomen, en de eindbeslissing niet in zijn voordeel uitvalt.