is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240

FINANCIEEL BEHEER ONDERDEELEN GEMEENTEZORG

Keuringsdiensten vo vee en vleesch.

geheven door het bestuur der gemeente, waarin zoodanig bedrijf is gevestigd. Dat recht is verschuldigd door dengeen, wien het bedrijf behoort; behoort een bedrijf aan meer dan één persoon, dan zijn dezen ieder voor het geheel voor de voldoening aansprakelijk. Het recht bedraagt ten minste ƒ 1,— en ten hoogste ƒ 40,—. Bij algemeenen maatregel van bestuur zal dat recht nader worden geregeld op den grondslag van den aard en den omvang der bedrijven; daarbij zullen voorschriften worden gegeven voor de invordering van het recht en de overdracht daarvan aan de gemeente, waar de keuringsdienst is gevestigd. Voor zoover de kosten van een keuringsdienst veroorzaakt zijn door het opsporen van overtredingen van de bepahngen, welke in het belang van de volksgezondheid of in het belang van de eerlijkheid in den handel met betrekking tot den uivoer van waren zijn gegeven, en door het onderzoek van waren tot dat doel, worden de kosten geheel door het rijk vergoed.

De Kroon heeft zich voorbehouden, nader te beslissen over de erkenning van de provinciale keuringsdiensten, die bestonden bij de inwerkingtreding der wet, en over het gebied van die diensten; het plan bestaat, de diensten in de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe te erkennen.

Het ligt in de bedoeling der regeering om het aantal keuringsdiensten tot 16 te verminderen. De wachtgelden van personeel van keuringsdiensten, dat tengevolge van het beperken van het aantal diensten wordt ontslagen, zoomede de netto-kosten, welke jaarlijks verschuldigd blijven ter zake van gebouwen van keuringsdiensten, die worden opgeheven, zullen worden gedragen door de gemeenten van den keuringskring, waarin de opgeheven keuringskring wordt opgenomen en wel naar verhouding van bet aantal inwoners van elke gemeente op 1 Januari 1936. Het rijk draagt de helft van die kosten. Bij algemeenen maatregel van bestuur zullen omtrent deze verrekening nadere voorschriften worden gegeven

Omtrent de keuringsdiensten voor vee en vleesch, bedoeld in de

*) Bij het afdrukken dezer bladzijden waren de hier bedoelde voorschriften ter uitvoering der wet nog niet vastgesteld.