Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jeugd nooit eenige opleiding voor haar toekomstige roeping gehad. Evenals Agnes Weston kwam zij als jong, wereldsch meisje tot besliste en krachtdadige bekeering. Evenals Agnes Weston voelde zij sindsdien een brandende begeerte, haar vrouwenleven geheel aan den dienst van haar Heiland te wijden. Evenals Agnes Weston is zij op merkwaardige wijze, van stap tot stap geleid langs een moeilijken weg, die haar stil vertrouwen en volkomen overgave leerde, en haar eindelijk tot de vervulling van haar levenswensen brengen zou. En evenals, neen véél meer nog dan Agnes Weston heeft zij moeten worstelen tegen het vooroordeel van den kring, waartoe zij behoorde, om zich aan liefdewerk, dat haar in onmiddellijke aanraking met de volksklasse bracht, te mogen geven.

Wij, Christenvrouwen van onzen democratischen tijd, kunnen ons zulke vooroordeelen haast niet meer indenken.

Maar een vijftig jaar geleden hadden meisjes uit onze hoogere standen een zwaren strijd te voeren, om, niettegenstaande schier onoverkomelijke bezwaren van ouders en vrienden en bloedverwanten, tóch b.v. verpleegster te worden. Wij moeten dit thans gelukkig verouderd vooroordeel in 't oog houden bij wat ik u vertellen wil van de ook verre buiten de grenzen van haar Duitsche vaderland bekende stichteres van Vrede-oord en de Tehuizen voor Onbehuisden.

Ik wist aanvankelijk niet meer van haar naam dan dat zij Zuster Eva heet. Want zóó en niet anders wil zij bij de buitenwereld bekend zijn. 10

Sluiten