Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

131

De drie broeders gaan weer zitten.

„Lasteraar," roept de hooge boord, zich tot den Boer wendend en nieuwen moed puttend uit de gespierde armen van den geduchten bokser: „lasteraar, zet je leelijken hoed af! Je bent hier onder gentlemen!"

Hij strekt waarlijk de hand uit naar den hoed.

„Kom er niet aan met je vuile vingers, kippendief!" buldert Zeger Jansen, wiens bloed nu toch begint te koken.

„Als je een vent bent," zegt de oud-matroos, die wel van een woelig tooneeltje houdt, tot den hoogen boord: „dan sla je hem den hoed van den kop!"

De hooge boord heef werkelijk de vermetelheid, naar den hoed van den Boer te grijpen, doch krijgt op hetzelfde oogenblik zoo'n ongenadigen vuistslag in 't gezicht, dat hij met een verlies van vier tanden over ettelijke stoelen heen tegen den grond tuimelt.

„Die heeft voorloopig zijn bekomst," meent Gert droogjes, doch mijnheer Watkins strekt thans zijn gespierde armen uit, om met zijn wereldberoemde kunstgrepen den grooten Boer in den zak te krijgen.

Wat baten echter zijn kunstgrepen tegen een man, die tegen alle regels der kunst in den Engelschen mijnheer in de borst grijpt en tegen den grond slingert? Die hem vervolgens een paar vuistslagen toedient, dat het hem groen en geel voor de oogen wordt? En die hem met zijn reuzenkracht opvouwt, zooals men een lap laken opvouwt?

Het gevecht heeft nauwelijks het derde gedeelte van een minuut geduurd, doch op dit oogenblik stormen uit de achterzaal vier halfdronken kerels, hun messen zwaaiend, naar voren.

De drie gebroeders zien hen, en begrijpen volkomen hun plan. Zij springen overeind en schuiven de scherpe patronen in het slot hunner geweren. Zij plaatsen zich als een muur voor Zeger, hun broeder.

Ja waarlijk, dat zijn de Jansen's....

Dat zijn de leeuwen der wildernis....

Er ontstaat een geweldig rumoer.

De goudkoningen, die reeds aanwezig zijn, rillen van angst. Zij hebben millioenen en millioenen'bijeengeschraapt, en nu kan zoo'n domme Boerenkogel komen, en aan al die heerlijkheid een snel einde maken — is het niet verschrikkelijk?

Stoelen worden omvergeworpen en tafels verschoven. Rinkelend vallen flesschen en glazen stuk tegen den grond, doch

Sluiten