Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

papier bevatte."

Met dit nieuws ging de postdirecteur niet zuinig om, zoodat den volgenden dag heel bmalbeek wist, dat de praatjes omtrent Vink geheel uit de lucht gegrepen waren.

Maar daarmee was de zaak dan ook weer even onoplosbaar geworden, als zij aanvankelijk geweest was; tengevolge waarvan heel spoedig niemand er meer over sprak of er aan dacht.

„Je schijnt het toch niet goed geweten te hebben van dat ontslag," zei vrouw Schaap op een avond tegen haar man, toen ze de hoop zachtjesaan begonnen te verliezen.

„Ik wist het heel goed, maar 't loopt verkeerd."

„Als jij 't goed geweten had, dan had het met verkeerd moeten loopen," antwoordde de vrouw snibbig.

"t..Ka.n ziJn' vrouw," antwoordde Schaap, terwijl hij de lamp een beetje opdraaide.

„Niet te hoog, hoor, want 't kost me veel te veel olie en je kunt je kommetje toch wel zien."

Deze opmerking van zijn vrouw herinnerde Schaap weer aan zijn schraal weekloon.

,,'t Is toch ellendig, dat een mensch nog met eens zooveel verdient, dat hij er 's avonds

118

Sluiten