is toegevoegd aan uw favorieten.

Harry Dee, of Hoe hij slaagde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

dat zij onbekwaam waren, maar het mangelde hun aan vertrouwen.

Het duurde niet lang of de examinatoren maakten het ons zeer lastig. Een voor een werden wij op de beurt ondervraagd, en nadat elk drie maal had geantwoord, was er nog geen een jongen naar zijn plaats teruggestuurd. Doch nu brachten de examinatoren, naar het voorbeeld van den president, „struikelblokken" in hunnne volzinnen, en nu begon de slachting. Tien van de vijf en twintig klasgenooten bezweken bij den eersten geweldigen aanval, en lieten er vijftien over in 't strijdperk. Bij de tweede charge beten er zeven in het stof. Nu bleven nog slechts over: Percy, Tom, Quip, Whyte, Ruthers, Richards en ik.

Tot verwondering en spijt van allen, struikelde Percy over een onregelmatig werkwoord en begaf zich met een hoog roode kleur naar zijn plaats. Wij allen beklaagden hem, want er bestond geen betere leerling noch 'n meer populaire jongen in de klas. Whyte, Ruthers en Richards volgden hem weldra en nu bleven Tom, Harry, Quip en mijn persoontje nog slechts over.

Maar, zooals men wel eens zegt, de wind keerde te onze gunste. Tom, gelijk altoos, was bedaard en schraagde onzen moed.

„Houdt de eer van onze klas op, jongens!" fluisterde hij. „Antwoordt niet eerder, voor dat je zeker bent van je zaak."

Wij volgden zijn raad, en hielden nog een half uur dapper stand. De klok sloeg elf.

„Er zijn twee uren verstreken," zeide de president. „Het onderzoek is afgeloopen."

Waarde studenten, staat mij toe, u geluk te wenschen met de zeer buitengewone proeve van bekwaamheid, welke gij hebt afgelegd. Als het mogehjk ware te stijgen boven het peil der klas — en dat is een open vraag, waarin ik niet wil treden — zou ik zeggen, dat gij in het Latijn zeer zeker boven den gewonen maatstaf zijt. Uw wedstrijd in het voor-de-vuist-vertalen is er een, dien jongens uit een hoogere klas zelden met eere