Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

259

„Ik zal je zeggen, wat ik al jaren geleden heb gedacht," zeide hij toen. „Wij hebben in onze dagen dringend behoefte aaneen goed katholiek tijdschrift voor jongens en meisjes. In plaats dat katholieke auteurs pruttelen over de boeken, die de jongens verslinden, moeten wij hen aansporen iets te schrijven, dat zij instede daarvan lezen. Amerikaansche jongens geven geen lor om uit 't Frahsch vertaalde geschiedenissen, en ik kan hun dat niet kwalijk nemen. Zij willen verhalen van hun eigen land, van jongens zooals«zij, en daarom grijpen ze naar Olivier Optie en Harry Castlemon In plaats van die schrijvers af te halen, moesten onze auteurs zich aan 't werk zetten en ons geven den Amerikaanschen katholieken jongen, zooals hij reilt en zeilt; hij is de beste jongen ter wereld. Wie weet, of wij over 'n jaar of tien niet het geld bij elkaar kunnen krijgen, om zulke geschiedenissen te kunnen uitgeven I Eén goed katholiek verhaal zal méér goed stichten, dan een dozijn deelen, waarin wordt uitgevaren tegen boeken, die de jongens niet behooren te lezen."

,,'t Is beter te strijden voor het goede, dan uit te varen tegen het kwade," zei Percy, een van zijn meest geliefkoosde aanhalingen te pas brengende.

„Juist Maar daar ik een gelofte van armoede ga doen, zou het mij geenszins passen, dat ik konde rekenen op een flinke som in de bank, waarover ik kon beschikken. Percy is er juist de jongen voor om, in vereeniging met Harry, zulk een onderneming aan te pakken"

„Tom! je hebt mij m'n roeping aangewezen," riep Percy uit terwijl zijn gelaat verhelderd werd door een glimlach, dien ik nooit zal vergeten „Het trof mij opeens, gelijk een bliksemslag. O, ge kunt u niet verbeelden, hoe ik al maar heb gebeden om licht. M'n biechtvader zeide mij, dat ik niet er aan moest denken, den geestelijken stand te aanvaarden, alvorens mijn geest helder zou zijn. Tot nu toe was dat niet het geval. Maar nu geloof ik, dat Onze Lieve Heer mij juist voor zulk werk

Sluiten