Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENIGE BEOORDEELINGEN OVER:

IN KNOP

LEESBOEK VOOR DE CHRISTELIJKE SCHOOL

DOOR

J. M. WANSINK.

De heer P. OOSTERLEE schreef ons over deze Serie:

„Frissche leesstof, in verzorgde taal, berekend op den ontwikkelingsgraad van de leerlingen, bundels die de vergeüjkif „doorstaan kunnen met het beste, dat onze Christelijke schole. „bezitten."

Van deze Bloemlezing schreef de Heer W. G. VAN DE HULST „Een bijzonder goede frissche bloemlezing. De samenstelle „is een taalgevoelig man,'uitmuntend belezen, en weet fijn te „kiezen. De lessen zullen de kinderen zeker boeien, bijna „zonder uitzondering. De keuze voor de verschillende leerjaren „is die van een vakman. De zending krijgt gelukkig ook haar deel."

Prof. T. HOEKSTRA zeide ons in ongeveer de volgende bewoordingen zijn meening:

„Ik gevoel dat dit een uitnemende keuze is. Het is opvoedende „lectuur, maar tevens lectuur die de jeugd pakt."

De heer A. WAGENAAR schreef:

„De Serie „In Knop" komt een plaats vragen op onze scholen „naast de reeds bestaande en ingeburgerde als „Het Neder„landsch leesboek", „Bloei", „Leven", enz. Die plaats zal haar „zeker heel spoedig worden ingeruimd, dank zij de oordeelkundige, smaakvolle keuze van den bloemlezer. Twee dingen „vielen mij bij het doorlezen op: le. dat het letterkundig peil „der lectuur in de tot nu toe reeds verschenen deeltjes hoog „gehouden is; 2o. dat de poëzie vaak inleidt tot of aansluit bij' „het volgende of voorafgaand proza."

De Heer D. N. VAN MALSSEN, Inspecteur voorchristelijk

Volksonderwijs schrijft:

„Hartelijk zeg ik U dank voor de toezending der serie: „In Knop." „De leerstof — geheel in overeenstemming met het normale „ontwikkelingspeil der leerlingen — munt uit door frischheid „en eenvoud, boeit zonder ophouden en zal de leerlingen zeker „pakken. Ook de eenvoudige maar sprekende illustraties zullen „daartoe medewerken.

WKF" „Deze Selecta behoort m.i. tot het beste, wat op dit gebied „tot heden verschenen is."

Sluiten