is toegevoegd aan uw favorieten.

Oosthoek's geïllustreerde encyclopaedie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST DER MEDEWERKERS.

Prof. Dr. W. J. Aalbers, Groningen.

W. P. van ben Abeelen, le lt.-adj. bij de

Luchtvaartafd., Soesterberg. Prof. Dr. L. J. vak Apeldoorn, Amsterdam. Mevr. H. Beets-Damsté, Leiden. Mej. A. Bek, cand.-not., Utrecht. Dr. A. H. J. Belzer, arts, Amsterdam. Prof. Dr. H. P. Blok, Oegstgeest. Prof. Dr. R. C. Boer, Amsterdam. Dr. P. A. A. Boeser, lector Univ., Leiden. Dr. S. C. Bokhorst, dir. H.B.S., Amsterdam.

G. Bolkestein, Insp. M. 0., Amsterdam. Ir. E. BollemaK Kijlstra, Bilthoven. Prof. Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk, Groningen.

A. E. Boutelje, litt. docts., Amsterdam. J. 0. M. Broek, geogr. docts., Amsterdam. Prof. Dr. A. M. Brouwer, Utrecht. Prof. B. vak ber Burg, Wageningen. Ds. J. J. Buskes, Geref. pred,, Oosterend. Dr. H. G. Cannegieter, adj.-dir. Meteorol.

Inst., De Bilt. Prof. Mr. J. H. Garpentxer Alttkg (f), oud-lid

Raad v. Ned.-Indië, Den Haag. Mej. Dr. J. L. Cohen, Amsterdam. Mej. C. Cool (t), Leiden.

H. T. Damsté, Oud-Resident, Oegstgeest. Dr. J. de Decker, priv.-doc. Univ., Amst. Dr. J. G. van Dillen, Amsterdam.

Ir. G. Duyfjes, m.-i., Geleen. J. J. L. Duijvenbak, lector R. Univ., Leiden..

Prof. J. Elema, Rijkslandbouwconsnlent, Assen (Wageningen).

A. J. Fehr, litt. docts., leer. gymn., Amsterdam.

J. H. Fruyt van Hertog, maj. inf., Breda.

K. R. Gallas, lector Gem. Univ., Amsterdam.

P. H. Gallé, Dir. filiaal Meteorol. Inst. te Amsterdam, Hilversum.

Dr. G. J. Geers, Enschede.

Dr. H. E. vak Gelder, Dir. Dienst van E. en W., Den Haag.

C. Gordijn, Comm. d. Brandw., Amsterdam.

W. Graadt vak Roggen, sec. Ned. Jaarbeurs, Utrecht.

Prof. Dr. H. T. de Graaf, Leiden.

Prof, Dr. A. G. vak Hamel, Utrecht.

J. J. Hanrath, docts. hand.wet., Hillegersberg.

J. G. Hazeloop, Rijkstuinbouwconsulent, Alkmaar.

Prof. Mr. J. E. Heeres, Den Haag. Dr. D. Herderschee, arts, Amsterdam.

Mej. Ch. A. B. van Herwerben, Utrecht. Mr. Dr. P. vanHeynsbergen (f), subst.-off.

v. just., Amsterdam, ben. hoogl. Gron. Dr. F. W. Hisschemöller, IJsselstein. Mej. Dr. P. M. den Hoed, lect. Gem. Univ.,

Amsterdam. Ir. S. vak Hoogstraten, Den Haag. Ir. J. P. Huchshorn, Enschede. A. D. Huysman, Haarlem. Mr. Ph. J. Ibenburg, Wassenaar. A. Janse, Biggekerke. Ir. W. de Jong, Tilburg. Jkvr. Dr. c. H. de Jonge, Utrecht, Prof. Dr. H. J. Jordan, Utrecht. Prof. N. Kal, Delft.

J. H. Th. 0. Kettlitz, lid Gedep. Staten, Utrecht.

Prof. Dr. L. Knappert, Oegstgeest. Ir. J. F. H. Roopmah, Den Haag. Dr. F. Kossmakk, adj.-dir. Gem. bibl.,

Rotterdam. A. J. P. Koster, refend. gem.-secretarie,

Utrecht.

Dr. J. H. Kramers, lector R. Univ., Leiden.

R. J. Krietemeyer, Utrecht.

Prof. Dr. N. J. Krom, Leiden.

Mr. G. J. Kronenberg, snbst.-griff. Arr.-

Rb., Utrecht. Prof. Dr. H. M. Krooh, ^Utrecht. Dr. P. Kruizinga, Rijswijk. J. Krusemak Aretz, litt. dra., Utrecht. H. Ch. G. baron vak Lawick, ritm. cav.,

Den Haag. Ir. J. H. vak Lessen, Utrecht. M. Llkders, litt. docts., Amsterdam. J. P. vak Lonkhuyzen, Dir. d. Ned. Heide-

Maatsch., Arnhem. P. Lijbsman, Dir.Midd. Techn. Sch., Utrecht. Ir. L. L. J. baron van Lijnden, (f) m.-i.,

Den Haag.

Dr. A. Lijsen, cons. bibl. Vredespaleis,

Den Haag. E. J. E. Maas, Utrecht. Dr. H. J. Makkink, Utrecht. P. Make, prof. de lycée, Mende. Ir. J. Mantel, Delft. Prof. Dr. G. Mikderhoud, Wageningen. G. J. A. Mulder, Rotterdam. Prof. Dr. J. J. A. Muller, Zeist. Prof. Dr. J. W. Muller, Leiden. Dr. G. A. Nauta, Groningen. A.C.dbneeve.Red.N. Rott. Ct., Rotterdam. Mej. Dr. E. Neurdehburg, lect. R.-Univ..

Groningen.