is toegevoegd aan je favorieten.

Openluchtscholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze zaak te wekken. We menen daarom goed te doen, de artikelenreeks, door ons geschreven in „De Bode", Orgaan van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers, in de loop van 1921 en begin 1922, enigszins omgewerkt en uitgebreid in brochurevorm uit te geven, ten einde ieder, die belang stelt in deze zaak, in de gelegenheid te stellen, nader kennis te nemen van doel en wezen van onderwijs in de open lucht, welk groot volksbelang er mee gemoeid is en welke stappen in binnen- en buitenland in dezen reeds zijn gedaan.

Van harte hopen we, dat dit rapport er het zijne toe moge bijdragen, dat een krachtige propaganda worde gevoerd tot oprichting van openluchtscholen en -klassen voor het lichamelik zwakke kind, en dat de autoriteiten tot het inzicht mogen komen, dat de instelling van dit instituut eerder een financiële besparing dan een financiëel verlies is, omdat een gezonde jeugd een gezond geslacht zal vormen.

4

■BBH