is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte handleiding der psychical research

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSYCHICAL RESEARCH

daarbij gebiedende nu maar voortaan overal met zijn vingers af te blijven omdat het nu eenmaal toch maar alles stuk maakt en tot niets nut is...

Een dergelijk optreden kan bij het jonge kind een gevoel van minderwaardigheid aankweeken dat tot allerlei ellendige gevolgen kan leiden.

Wanneer Dr. Otto Weininger op pag. 232 van zijn bekend werk: „Geschlecht und Charakter" (22e druk, Wilhelm Braumüller, WienLeipzig, 1921) schrijft: „Das absolute We3> bat kein ich", dan erkent hij hiermede wel de groote suggestibiliteit waardoor het meerendeel der vertegenwoordigsters van het schoone geslacht zich o.m. van den man onderscheiden, ofschoon zeer zeker niet te ontkennen valt dat de auteur van dit „Epoche"-makende werk hier en daar niet van groote overdrijving valt vrij te pleiten.

De ethno-psychologie (= volkeren-psychologie) leert ons de groote suggestibiliteit der natuurvolkeren kennen, waarvan Ehrenreich in zijn: „Beitrage zur Völkerkunde Brasiliens" (Berlin, pag. 69-70) een merkwaardig voorbeeld meldt.

Het betreft de Jipoerina, een Zuid-Amerikaansche Indianenstam. Hier vertrouwt de Piaje, zoo wordt de tooverarts of shamaan daar genoemd, de ongeneeselijke zieken aan de goede zorgen van den Inkisi, een groot, slangachtig watermonster hunner mythologie, toe.

Bij nagenoeg alle natuurvolkeren (archaïsche volkeren) treft men het streven aan zich van ongeneeslijke zieken en ouden van dagen te ontdoen, een streven dat zich ook bij de in kolonie verband levende dieren openbaart.

De medicijnmannen weigeren als regel zieken te behandelen die zij voor ongeneeslijk houden, daar zij begrijpen dat dit het geloof in hun autoriteit Zou kunnen schokken, hetgeen zij, die hoofdzakelijk suggestie-therapeuten zijn, zooveel mogelijk zoeken te voorkomen. Uit dien hoofde trachten zij zich zooveel mogelijk van dergelijke patiënten te ontdoen.

Volgens de mythologie dezer Indianen huist dit wezen in den Poeroes-stroom bij de groote steenmassa's in de buurt van Hyoetanakam, waar het kano's aan den grond tracht te trekken (Loreleimottcf).

De Piaje geeft nu den ongeneeslijken zieken onder zijn stamgenooten den raad zich tot den Inkisi te wenden met verzoek hen te genezen.

Als regel volgen de zieken dezen raad op en en nu gaat de Piaje alleen naar de rivier waar hij den Inkisi oproept die dan voor hem verschijnt.

Hij neemt een aantal geschenken, hem door de familieleden van den zieke ter hand gesteld met zich mede, om deze het monster aan te bieden, dat, naar het heet, bij zijn verschijnen het eerst naar de geschenken vraagt.

Is het daarmede tevreden - in feite: is de Piaje daarmede tevreden - dan verklaart het zich bereid den zieke op te nemen. De Piaje keert nu naar het dorp terug om dit heugelijke nieuws te

10