Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PSYCHICAL RESEARCH

waarbij het sujet zich tevens in een slaapachtigen toestand bevindt.

Ontbreekt deze, en is er alleen sprake van een verhoogde mate van suggestibiliteit, dan verdient het aanbeveling den term „intermediaire hypnose" te bezigen.

Daar de aard van de hypnose verband houdt met de middelen van welke men zich bedient om deze te verwekken - zooals nog nader zal blijken - kan men verschillende vormen van hypnose onderscheiden die dus, elk op zijn beurt, afhankelijk zijn van de middelen, gebezigd om dezen of genen vorm te bewerkstelligen.

Gemeenlijk onderscheidt men vier hoofdvormen van hypnose, t. w.:

1. de mesmerische trance;

2. de suggestie-hypnose (school van Nancy-Bernheim, Liébeault);

3. de technische hypnose (school van Parijs-Charcot);

4. de hypnose, veroorzaakt door het gebruik van hypnogene narcotica (zooals alcohol, haschisch, enz.).

Elk dezer vormen van hypnose heeft zijn bijzondere kenmerken. E>eze kenmerken leeren wij vooral door de studie der verschillende dieptegraden van de onderscheidene vormen der hypnose kennen. , Prof. Charcot (Parijs) onderscheidde:

a. lethargie;

b. catalepsie;

c. somnambulisme.

Elk dezer drie dieptegraden heeft, volgens hem, bijzondere, somatische (= lichamelijke) kenteekenen van neuro-musculaire prikkelbaarheid.

Prof. Bernheim (Nancy) onderscheidde:

A.

Ie Graad. Suggestibiliteit voor bepaalde „akten" (b.v. het verwekken van een gevoel van warmte op een bepaald, te voren aangegeven, lichaamsdeel.)

Opheffing van pijngevoelens, enz. door suggestie. De patiënten beweren allen met beslistheid, na het ontwaken, dat zij niet geslapen hebben.

Er valt geen spoor van catalepsie te ontdekken, noch van het onvermogen om de oogleden te kunnen openen.

Hier verschilt Prof. B. met Dr. A. Liébeault, die dit onvermogen juist wel in den eersten graad zegt waargenomen te hebben. Zie de: „Aanteekeningen".

2e Graad. Onvermogen om de oogleden spontaan te kunnen openen.

3e Graad. Catalepsie door suggestie bewerkstelligd, met behoud van het vermogen om deze catalepsie willekeurig te kunnen opheffen.

4e Graad. Catalepsie door suggestie bewerkstelligd met verlies van het vermogen om deze catalepsie willekeurig op te heffen

12

Sluiten