Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEOORDBELINO VAN HET COMMUNISME

271

het Socialisme niets te maken hebben, zijn sedert 1834 in Frankrijk opgericht en vonden later, ook ten onzent, navolging, Ook al zijn velen door de eigenaardige bezwaren waartegen zij te strijden hebben, mislukt' het welslagen van sommige toont, dat deze bedrijfswijze niet tot dé onmogelijkheden behoort

Al kan dus het relatief of betrekkelijk Communisme, voor wat aangaat den gemeenschappelijken eigendom van andere productie-middelen dan grond en bodem, nog niet als dat, wat allen privaat-eigendom uitsluit tegen-natuurlijk en daarom in strijd met Gods ordinantie genoemd toch' vergete men niet, dat een maatschappij, waarin dit Communisme reëel was, al spoedig het gevaar zou loopen van het versterven van een der belangrijkste leden van het maatschappelijk organisme: den burgerstand.

* *

Wat eindelijk betreft het gemeenschappelijk bezit van grond en bodem een vorm van relatief Communisme, dat in de vorige eeuw met namé zijn verdedigers vond in den Belgischen schrijver De Laveleye en den Amenkaanschen Henry George, en met het Socialisme weer niets te maken heeft, — wil het ons voorkomen, dat dit systeem van eigendom in zijn toepassing voor de maatschappij allerbedenkelijkste gevolgen zou hebben. In Engeland is er door vele Christenen propaganda voor gemaakt, en ook ten onzent, onder den naam van land-nationalisatie. hebben enkelen gemeend het in bescherming te moeten nemen

Nu moge de leuze: „De aarde is aan Mij, zegt de Eeuwige Vader" — variant op het bekende Bijbelwoord, al zeer godvruchtig klinken metterdaad kan dit toch niet anders bedoelen dan wat ieder Christen grif toegeeft, dat de Heere de volstrekte Eigenaar en de mensch slechts rentmeester van het aardsche goed is.

Dat het privaat-bezit van land tegen-natuurlijk en tegen Gods ordinantie zou zijn, volgt er echter allerminst uit.

Zeker zal wel niemand beweren, dat een groep menschen, neem de bewoners van één dorp, niet een stuk van den grond, b.v. als gemeenteweide , gemeenschappelijk zou mogen bezitten, gelijk zulks dan ook geweest is en nog is.

Anders staat het echter, wanneer men beweert, dat dit de eenige natuurlijke wijze van grondbezit is en dat overal en bij alle volkeren de grond oorspronkelijk eigendom van de gemeenschap is geweest De geschiedenis leert anders.

Ook de Schrift leert ons, in Genesis, in Kanaan het privaat-bezit van grond en bodem kennen in het bekende verhaal van Abraham's koon van de spelonk van Machpela (h. 23). En het bericht in Genesis 47 dat Jozef het geheele land van Egypte voor Farao kocht, bewijst juist' dat er vóór dien tijd privaat-eigendom van grond in Egypte bestond.'Wel blijkt nu uit het verhaal verder, dat metterdaad de grond staatseigendom werd en in pacht werd gegeven tegen een vijfde deel van de opbrengst doch hieruit zal men toch niet willen besluiten, dat het de wil des Heeren is, dat de Staat de eenige grondeigenaar zij.

Eindelijk is ook de voor Israël geldende wetgeving van Mozes alles-

Sluiten