Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLIEKE EN PRIVATE EEREDIENST

161

het vasthouden der Joden-Christenen aan de Besnijdenis, dat de gemeente te Jeruzalem ook nog deelnam aan den Joodschen eeredienst; doch ook hierin heeft de Heilige Geest de gemeente al dieper ingeleid en tot een breken met deze, in den tijd der vervulling zinledig geworden vormen gebracht; de specifiek-Christelijke eeredienst tot al rijker ontwikkeling doen komen.

*

Verstaat men onder Christelijken eeredienst gewoonlijk kerkedienst of, zooals men het ook wel uitdrukt, publieken eeredienst, dit is in zooverre min juist, wijl het begrip van Christelijken eeredienst ruimer is en dus meer omvat. Immers ook de religieuze handelingen van den Christelijken huisvader in zijn gezin en van den Christen in de eenzaamheid moeten tot den eeredienst gerekend.

En zoo is er dus niet alleen een publieke of kerkelijke, maar óók een private eeredienst, welke laatste dan weer te onderscheiden is als een huiselijke en een individueele. Ja, ook waar een gezelschap van vromen bijeen is om met elkander te bespreken Gods Woord en de bevindingen van het geestelijk leven, om saam te zingen en te bidden, draagt wat bij dit alles plaats grijpt wel degelijk het karakter van eeredienst. En evenzeer is het openen van een vergadering met 'n Christelijk gebed, al of niet gevolgd door het lezen van een gedeelte der Schrift; is de godsdienstoefening waarmee onder Christenen op een fabriek, een werkplaats of school des morgens de arbeid wordt aangevangen, een Christelijke eeredienst.

Doch, publiek of privaat, altijd bedoelt of moet men althans bedoelen met dezen Christelijken eeredienst: de sterking van de religie, van de godsvrucht en den godsdienst.

Die met deze handelingen zelf zijn God meent te dienen, verwart tot zijn eigen schade religie en eeredienst en bedriegt zich zelf, wanneer hij zich alleen op grond van zijn nauwgezet waarnemen van zijn eeredienst reeds voor een godvruchtige houdt.

Valt nu zoowel de publieke als de private saam onder het algemeene begrip van eeredienst, toch is er tusschen beide een soortelijk verschil.

De publieke of kerkelijke eeredienst heeft een gansch eigenaardig karakter, dat elke andere eeredienst mist.

Waar de geloovigen kerkelijk saamkomen, is het heel iets anders, dan wanneer zij niet-kerkelijk saamvergaderd zijn.

En ook is de eeredienst van den Christen in de eenzaamheid gansch iets anders, dan wanneer hij als lid der kerk aan haar eeredienst deelneemt.

* * *

Ordinantiën III

11

Sluiten