Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITWENDIQ SABBAT HOUDEN. SABBATSHEILIGING

557

gij u aan de broederlijke liefde; bezondigt gij u aan de heiligheden Qods; loopt gij gevaar voor afval.

Bezig te zijn met het dienen van God in uw hart, ook dit dienen eischt, dat gij er een tijd voor afzondert; op iederen dag; ook op den rustdag. En wijl het middel daartoe is het oefenen van den eeredienst ook van den kerkelijken eeredienst, en de tijd, voor dezen afgezonderd, inzonderheid is de rustdag of Sabbat, zoo is uitwendig Sabbat houden, om weer met è Lasco te spreken: „als wij naarstiglijk en zonder ons door niet te verontschuldigen oorzaak te laten verhinderen, in de samenkomst der geloovigen Gods Woord met begeerig hart leeren en hooren en de Sacramenten wettig bedienen en gebruiken^ opdat door deze heilige oefeningen de kennisse Gods toeneme, Zijn weldaden overdacht en Zijn Naam geloofd en met een vast betrouwen in de Gemeente aangeroepen worde."

Nu moet het dienen van God in ons hart de bezigheid van den rustdag zijn.

Tot dit dienen is de eeredienst in het algemeen middel en de kerkelijke eeredienst een dier middelen.

Is alzoo uitwendig Sabbat houden èn ophouden met arbeiden èn bezig zijn met het dienen van God in uw hart, en is één der middelen daartoe het oefenen van den publieken eeredienst, dan verstaat ge, dat gij met het oefenen van den publieken eeredienst, met kerkgaan alleen, nog niet volstaan kunt; dat gij uw God op dien dag ook buiten de kerk moet dienen door Hem te vereeren.

In onderscheiding van wat wij straks als de zedelijke of moreele zijde er van aanduiden, is dit oefenen op den Zondag van eeredienst in den ruimsten zin, de godsdienstige of religieuze zijde van het uitwendig Sabbat houden.

Dit nu is, wat men bedoelt met Zondags-heiliging.

De Sabbat is om den mensch.

Den tijd en de gelegenheid, door God u in de ordinantie van den rustdag geboden om — door dien dag Hem te heiligen, Hem te wijden, dien te besteden in het dienen van Hem in uw hart door middel van den eeredienst, — u uit den omtrek des levens terug te trekken in het middenpunt; in het heiligdom uwer ziel bezig te zijn met wat het hoogste is: de stille aanbidding; en u daardoor weer bewust te worden van in het diepst van uw wezen te behooren tot de geestelijke wereld, — dien tijd en die gelegenheid moogt ge noch zelf ongebruikt laten, noch uw naasten verhinderen ze te gebruiken.

Dit toch te doen is ongodsdienstig in den zin van irreligieus.

* *

Tot zulk een uitwendig Sabbat houden nu is het wenschelijk, zich voor te bereiden.

Begint 'n dag in enger zin, en dus ook de Zondag, met zonsopgang,

Sluiten