Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

VAN 'SHEEREN ORDINANTIËN

daarom, zelfs al vertoont zij Gods beeld, naar haar wezen van God onderscheiden is.

En zoo ook, dat de geest des menschen een andere is dan de Geest Gods; ook in het wezen des menschen zijn diepten, die God alleen kent.

Vatten wij dus saam, wat de Schrift ons openbaart omtrent het wezen van den geest, dan hebben wij tweeërlei te onderscheiden.

Daar is ongeschapen geest en geschapen geest, en die zijn in wezen onderscheiden, omdat God en schepsel niet eenswezens zijn.

Vraagt gij nu naar het wezen van den ongeschapen geest, dan wijst u de Schrift naar Gods wezen en den Geest die in Hem is.

Vraagt ge nu naar het wezen van den geschapen geest, dan wijst u de Schrift naar het wezen van den engel en naar het wezen van de ziel van den mensch, en tevens naar wat in beide het zelfbewustzijn werkt.

Ook hier is wezensverschil, omdat engelen en menschen niet eenswezens zijn; een engel nooit mensch, een mensch nooit engel wordt.

De wereld der geesten, de door God geschapen niet zinnelijk-waarneembare natuur, is dus te onderscheiden.

Daar is een tweeërlei geestelijke wereld, omdat God die tweeërlei geesten heeft geordend, geschikt in een verband; in een orde der dingen en der werkingen heeft gezet.

Van die tweeërlei geesten is Hij, die geest is, de Schepper; daarom noemt Hem de Schrift „den Vader der geesten" (Hebr. 12 : 9).

IV.

DE ENGELEN.

Looft den Heere, Zijne engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.

Psalm 103 : 20.

Is 's Heeren ordinantie Zijn souverein wilsbesluit voor het bestaan en de werkingen Zijner schepselen, niet alleen de zienlijke, maar ook de onzienlijke dingen zijn daaraan onderworpen.

Heel de natuur.

Ook de niet zinnelijk-waarneembare.

Want de natuur, in den zin van het, onafhankelijk van 's menschen willen, gewordene; van het door God den Heere geschapene; omvat, wijl Hij alle dingen geschapen heeft, ook de onzienlijke dingen, ook engelen en zielen.

Het zijn 's Heeren ordinantiën voor deze onzienlijke dingen, welke wij thans hebben te onderzoeken.

Sluiten