Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nerkt, dat de Heere Jezus dit woordeke is niet kan hebben uitgesproken; ;envoudig omdat het in het Arameesch, waarin Jezus sprak, niet uitgedrukt, maar er bij gedacht wordt. En zoo voelt men reeds hieraan, hoe weinig waarde en kracht een exegese bezit, die haar hoofdsterkte zoekt in een woordeke dat eerst door de overzetting in het Grieksch, in Jezus* woorden inkwam.

Doch bovendien geheel deze uitlegging zou nog denkbaar znn, zoo Jezus na zijn hemelvaart het Avondmaal in den hemel had ingesteld; niet nu hij het instelde op aarde, en nog eer hij lijden ging; zelfs voor zijn ingaan in Gethsémané. Immers het lichaam van Jezus was nog met verbroken, en het bloed van het heilig Godslam was nog niet vergoten. En hoe kon dan een nog niet gebroken lichaam, en nog niet vergoten bloed, in dat brood en in dien wijn genoten worden?

Daar komt bij, dat Jezus zelf in zijn lichaam, en in dat lichaam met zijn voor ons vergoten bloed aan den disch met zijn jongeren aanzat. En hoe konden nu de jongeren, die Hem daar zagen, en zijn handdruk voelden, die Hem in het oog staarden, en die de woorden van zijn lippen beluisterden, nu ooit op de gedachte komen, dat Jezus met die woorden bedoelde, dat dat brood in werkelijken zin zijn lichaam was. Dan had Jezus, om verstaan en begrepen te worden, natuurlijk heel anders moeten spreken, de tegenstelling moeten opnemen, en moeten zeggen: Hoewel ge mij hier lichamelijk voor u ziet zitten, zoo is toch dit brood door een wonder van Gods almacht in Mijn lichaam veranderd.

Iets wat nog sterker spreekt, zoo ge bedenkt,, dat Jezus, naar de vaste usantie van den Paaschdisch zeer stellig dit brood ook zelf met znn discipelen nam, en dien wijn met hen dronk. Is het nu ondenkbaar, da Jezus zijn eigen lichaam eet of zijn eigen bloed drinkt, dan volgt ooi hieruit, dat er van geheel deze uitlegging niets aan kan zijn.

Let er dan ook op, dat toen de Heere aan den heiligen apostel Paulus deze instelling des Avondmaals in een gezicht geopenbaard heeft, d< woorden: DU is Mijn bloed, blijkens 1 Cor. XI : 25, door Hem veranden wierden in deze geheel andere woorden: „Deze drinkbeker is het meam Testament in Mijn bloed". Een omzetting van de oorspronkelijke woorden die natuurlijk niets aan den oorspronkelijken zin ontneemt, zoo men d< instellingswoorden symbolisch opvat; maar die te eenen male ongeoor loofd zou zijn geweest, ja, onmogelijk aldus kon voorkomen, zoo de Heer Christus zelf bedoeld had te zeggen, dat de wijn in zijn bloed verander, werd of dat zijn bloed in den wijn school. Wie met ons gelooft, dat Paulu .„^„^„n van Christus zelf. door openbaring uit den hemel, onf

Sluiten