Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERIJSEL (TWENTE, 1546).

23

ende gaen uth syn huys ende houen yn eyn boem ofte post dre mael yn bywesen syns hofmeyers met twee huesgenoten, ende yn gebreck deer, inden he den hofmeyer erst versocht heft, so mach he dar twe onberuchtige naburen by nemen ende vergeven dan syne kinderen ofte huysgesinne manyerlyken ofte matelyken, kennende nochtans altyt synen Heren yn derselver vergevynge ytlyck nae grotheyt ende cleynheyt syns gudes; ende de naburen sollen dervan gychten an den hofmeyer, om yn syn hofboeck 't tekenen.

Als een hofhoorige man land koopt, zal dit op zijn gezamenlijke hoorige erfgenamen vererven en bij een eerstvolgend versterf zal het als ondeelbaar hofhoorig goed slechts op één kunnen vererven.

16. XIV. Item soe eyn hofhorych man lant ankofte, sal dat lant of ander onbewechlyk guedt ten ersten versterve erven up den gemenen hofhorygen kynderen of erfgenamen yn der selver echte, ende ten anderen versterve sal 't blyven eyn hofhorych guedt, mer dat mach men dan enen van den hofhorygen avergeven ende besyttent als eyn hofhorych guedt ende de besytter behort alsdan altyt yn der echte 't blyven.

Slechts de hofhoorige, die erfwinning deed, kan zijn recht op het hofhoorig goed doen vererven; de erfgenaam moet op zijn beurt binnen jaar en dag erfwinning doen.

16. XV. Item als hofhoryge luden versterven, hebbende dat solvyge guedt gewunnen van den rentmeyster, soe sal dat erve ofte guedt vererven an dat naeste bloet yn der echte, beholtelyk dat nae dode dergenen, de dat erve eyrst gewunnen hadden, schuldych synt bynnen jaers 't verdragen myt den rentmestr. van wegen Key. Mat. van ener behorlyker erfwynnyngen na older gewonten ende voert nae reden, byllycheyt ende groetheyt des gudes.

De oudste zoon is erf volger; sterft deze kinderloos en is de op hem volgende broeder reeds uitgeboedeld, dan vererft het recht op 't hoorig goed op den naasten broeder of zuster, die nog ongehuwd is.

16, 180. XVI. Item wanner eyn hofhorych man dre of veer ofte mer kynder heft, uthgehylyket hebbende synen sonne, de naest den oldesten were en darnae dan dye oldeste, welk erf volger

Sluiten